Прилагане на намалена ставка на данъка по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) 130

Относно: Прилагане на намалена ставка на данъка по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-159 от 22.06.2020 г., относно намалена ставка на данъка по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е собственик на сграда в гр. П. Сградата разполага с помещение, предназначено за заведение за бързо обслужване. В момента в помещението се извършват довършителни ремонтни дейности, като същото ще започне да функционира като заведение за бързо хранене без категоризация.
Поставен е следният въпрос: Какъв ще бъде дължимият ДДС – 20% или 9 % предвид промяната, която влиза в сила от 01.07.2020 г.?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС (в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г.), ставката на данъка е 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл.128.
Определение за „ресторантьорски услуги“ е посочено в т. 62 от ДР на ЗДДС. „Ресторантьорски услуги“ са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране. Храни за човешка консумация са храни по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.
Не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги:
а) обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни);
б) доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от ресторанти;
в) доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/или напитки без друга подпомагаща услуга.
Предвид посочените разпоредби на ЗДДС и липсата на детайлна информащия относно осъществяваната от Вас доставка, следва да имате предвид следното:
Само ресторантьорските услуги ще се облагат със ставка 9 %. Обичайно ресторантьорска услуга е предоставянето на храна за консумация на място в стопанисвани от доставчика закрити помещения и/или обособени зони на открито с подходящо съответно оборудване, включително маси и столове, и с включено сервитьорско обслужване.
Ресторантьорски услуги са налице и при предоставянето за консумация на място в ресторантите за самообслужване – заведения, в които се предоставя на клиентите достъп до инфраструктура, осигуряваща възможност за консумация на закупената храна на място, предоставят се мебели – маси и столове, съобразно броя на клиентите (а не само елементарно оборудване, позволяващо на ограничен брой клиенти да консумират храната на място), достъп до санитарни помещения, отопление/климатизиране на заведението (когато същото е закрито помещение), поддържане на хигиената в заведението. Наличен е обслужващ персонал, към който клиентът би могъл да се обърне при необходимост за разяснения относно предлаганите ястия и напитки и който формира индивидуални порции, съобразно индивидуалните поръчки на клиентите, предоставяне на прибори и други подобни, необходими за храненето, почиства масите в зоните за хранене. Тези обстоятелства дават основание да се приеме, че е налице доставка на ресторантьорски услуги, независимо, че в тези случаи храната не се поднася на масата на клиента.
На интернет страницата на НАП можете да се запознаете със становище изх.№ 20-00-100/ 29.06.2020 г. относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г., в което детайлно се разясняват новите текстове.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *