Прилагане на намалена ставка на данъка по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) 129

Относно: Прилагане на намалена ставка на данъка по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-226 от 24.09.2020 г., относно намалена ставка на данъка по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През м.декември 2019 г. училището е обявило обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на Гл. Двадесет и шеста, чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ „…..“, гр. …., разпределени в две обособени позиции: ОП № 1 – Доставка на закуски за ученици от I до IV клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за ученици ЦОУ от I до VII клас за 2020 г.
В договора за доставка на закуска и топъл обяд цените на доставките са описани с ДДС.
Поставен е следният въпрос: При фактуриране на доставките през м. септември 2020 г., трябва ли да се запази крайната цена, която е формирана с 20 % ДДС или трябва данъчната основа да се обложи с 9 % ДДС, като се има предвид, че доставките се извършват и фактурират след 30.06.2020 г.?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, ставката на данъка е 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128.
Намалената ставка от девет процента се прилага и за ресторантьорски и кетъринг услуги.
Съгласно т. 61 и 62 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС:
– „Кетъринг услуги“ са съвкупност от характеристики и действия, в които преобладават главно услугите и в които доставката на храна и/или напитки е само един компонент. Преобладаващите главно услуги са същите като ресторантьорските услуги, но доставката е осъществена извън помещенията на доставчика.
– „Ресторантьорски услуги“ са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране. Храни за човешка консумация са храни по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.
Не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги:
а) обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни);
б) доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от ресторанти;
в) доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/или напитки без друга подпомагаща услуга.
Видно от чл. 6, пар. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011) ресторантьорските услуги и кетъринг услугите са услуги, които се състоят в доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, или и на двете, за консумация от човека, придружени от достатъчно помощни услуги, за да могат да се консумират непосредствено. Доставката на храна, на напитки, или и на двете е само един компонент от едно цяло, в което услугите играят по-голяма роля. Ресторантьорски услуги е доставката на такива услуги в заведенията на доставчика, а кетъринг е доставката на такива услуги извън помещенията на доставчика. Съгласно пар. 2 на същата разпоредба доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки или и на двете, независимо дали е включен превозът, но без каквито и да било други помощни услуги, не се смята за ресторантьорска услуга, нито за кетъринг услуга по смисъла на пар. 1.
Съдът на Европейския съюз (СЕС) приема, че ресторантьорските сделки се характеризират със съвкупност от елементи и действия, от която доставката на храна е само съставна част, и в рамките на тази съвкупност услугите подчертано доминират. Следователно тези сделки трябва да се считат за доставка на услуги по смисъла на чл. 6, пар. 1 от Шеста директива. Положението обаче е различно, когато сделката е свързана с храна за вкъщи и не е съпроводена с услуги, чието предназначение е да способстват за консумацията на място в подходяща обстановка.
Според практиката на СЕС, при ресторантьорски услуги доставката на готови ястия и на напитки за непосредствена консумация е резултат от поредица от услуги, като се започне от приготвянето на ястията и се стигне до сервирането им в чинии, и че тази доставка се съпровожда от предоставянето на клиентите на оборудване, което включва както салон за хранене с прилежащите му помещения (гардероб и пр.), така и мебели и съдове.

Разграничаване на ресторантьорските и кетъринг услуги от доставката на стока – храна за консумация е особено съществено, тъй като е определящо относно това дали за съответната доставка е приложима ставка от 9 на сто или същата следва да се обложи със стандартната ставка от 20 на сто.
Предвид гореизложеното, при предоставяне на клиенти на храна за консумация, следва да бъде преценено дали с оглед приложението на намалената ставка по чл. 66 от ЗДДС е налице доставка на стока – храна, или е налице доставка на услуга (ресторантьорска или кетъринг). Във връзка с характера на посочените услуги, попадащи в обхвата на облагане с намалената данъчна ставка, се изхожда и от практиката на СЕС по преюдициални решения по аналогични казуси.
Съгласно изречение трето на т. 62 от ДР на ЗДДС не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги:
а) обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни);
б) доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от ресторанти;
в) доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/или напитки без друга подпомагаща услуга.
Горното третиране е в съответствие с пар. 2 на чл. 6, пар. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011, съгласно който доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки или и на двете, независимо дали е включен превозът, но без каквито и да било други помощни услуги, не се смята за ресторантьорска услуга, нито за кетъринг услуга по смисъла на пар. 1.
Предвид това доставката на храна, която не е съпроводена с помощни услуги, чието предназначение е да способства за консумацията на място в подходяща обстановка, е доставка на стока. В този смисъл са и посочените по-горе решения на СЕС по дело C-231/94 и по съединени дела C-497/09, C-499/09, C-501/09 и C-502/09.
В случай, че за Вас е налице горната хипотеза, за доставките на закуски и обяд след 30.06.2020 г. е приложима ставката от 20 %.
На интернет страницата на НАП можете да се запознаете със становище изх.№ 20-00-100/ 29.06.2020 г. относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г., в което детайлно се разясняват новите текстове.

Оценете статията

Вашият коментар