прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Изх. № 07-00-3……………..
Дата: .…………… .2008 г.
относно: прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Уважаема госпожо ……,
В отговор на Ваше писмено запитване заведено вна Националната агенция за приходите с вх. № 07-00-3 от 06.03.2007 г., относно следва ли да се тълкува, че общината е длъжна да регистрира чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство плащанията в брой на наемателите на общински жилища, при положение че същите са освободени доставки по смисъла на ЗДДС чл. 45, ал. 4, и на тях не се начислява ДДС, изразявам следното становище:
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки се определят с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр.106/2006г., изм. и доп.бр.7/2007 г доп. бр. 79/2007 г.).
Разпоредбата на чл. З, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. задължава всяко лице да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път.
Лицата, респективно извършваните от тях дейности освободени от задължението за използване на фискални устройства за отчитане на оборотите от продажби са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г.
Не са задължени да издават фискални касови бележки държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ (аргумент чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18 от 2006 г.).
Съгласно разпоредбата на чл. З, ал. 5 от ЗДДС не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки и качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, освен когато:
– извършваните от тях доставки ще доведат до значително нарушаване на правилата за конкуренцията спрямо извършваната независима икономическа дейност от данъчно задължените по ЗДДС лица;
– извършват някоя от тринадесетте вида дейности или доставки, посочени в чл.л, ал.5, т.1 от ЗДДС, в т. ч. и стопанисване на магазини, столове и други търговски обекти, отдаване под наем на сгради, части от тях и търговски площи;
Следователно за извършваните от държавните и местните органи доставки/продажби, за които тези органи са данъчно задължени лица по смисъла на ЗДДС имат задължение за регистриране и отчитане на тези доставки/продажби чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство.
Фискалната касова бележка е документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства.
Съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. задължените лица, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл. 28, независимо дали са регистрирани или не по ЗДДС, задължително регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:
1.група “А“ – за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
2.група “Б“ – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;
3.група “В“ – за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
4.група “Г“ – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат със 7 % данък върху добавената стойност.
Програмирането и регистрирането на конкретен вид стока или услуга като артикул (с точно наименование и програмирана цена) или артикулна подгрупа (обобщено наименование) трябва да бъде извършено в съответствие с разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г.
Разпоредбата на чл. 27, ал. З от Наредба № Н-18/2006 г. задължава лицата използващи фискални устройства да програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите:
1.отнасящи се към данъчна група А;
2.с фиксирани цени в нормативен акт;
3.представляващи горива, продавани чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход.
От казаното по-горе следва, че при извършване на дейност по чл. З, ал. 5, т. 1, буква „м“ от ЗДДС (в т.ч. за платените суми в брой от наемателите на общински жилища) общината трябва да издава фискална касова бележка по реда на Наредба № Н-18/2006 г.
С уважение,
, Изпълнителен директор на ‘

Оценете статията

Вашият коментар