данъчно третиране на доставка на УПИ – общински поземлен имот, прехвърлянето на собствеността върху който е въз основа на заповед, издадена през 2005г., влязла в сила през 2007 г.

Изх. № 07-00-18
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчно третиране на доставка на УПИ – общински поземлен имот, прехвърлянето на собствеността върху който е въз основа на заповед, издадена през 2005г., влязла в сила през 2007 г.
В запитване на Община ………, постъпило в ЦУ на НАП с вх.№ 07-00-18, е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка с приключване на конкурс за продажба на общински недвижим имот -урегулиран поземлен имот в строителните граници на Община, а именно прехвърляне на собствеността и сключване на договор по заповед № на Кмета на Община ….., влязла в сила на 02.10.2007г., възниква спор относно начисляването и дължимостта на ДДС при действието на ЗДДС, в сила от 01.01.2007г. Процедурата е започнала и оферирането е извършено при действието на ЗДЦС /отм./, съгласно който продажбата на земя беше освободена доставка. Както в Заповедта за откриване на конкурса, така и в офертата за предлаганата цена не е посочвано, че цената е без ДДС.
Между купувача /спечелил конкурса участник с най-висока оферта/ и общинската администрация не се спори, че след влизане в сила на ЗДДС от 01.01.2007г. сделката е облагаема, но с оглед на Раздел VI, т.2 от Становище изх.№ 91-00-261 от 04.09. 2007г. на ЦУ на НАП, се спори относно:
Следва ли върху оферираната през 2005г. и приета с посочената заповед от 1 1.02.2005г. за най- висока оферта от 1,2 млн.лв. да се начисли ДДС или по силата на чл. 67, ал.2 от ЗДДС /нов/ следва да се счита, че в цената II, 2 млн.лв./ е включен ДДС.
Община ….. отправя запитване до ЦУ на НАП за изразяване на становище -конкретно по случая и принципно с оглед на Раздел VI, т.2 от Становище изх.№ 91-00-261 от 04.09.2007г. на ЦУ на НАП.
На основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите, по направеното запитване изразяваме следното принципно становище:
Относно данъчното третиране на доставката безспорно е приложим ЗДДС в сила от 01.01. 2007г., при действието на който доставката на УПИ е облагаема без право на избор, тъй като въпреки че част от юридическите факти от сложния фактически състав на продажбата да са се осъществили през 2005г., прехвърлянето на правото на собственост се осъществява през 2007г. – при действието на ЗДДС /нов/. Със сключването на договора се осъществява последния факт от юридическия състав по прехвърлянето на собствеността и на основание чл. 25, ал.2 от ЗДДС, към същата дата възниква и данъчното събитие.
1
Считаме, че в този случай следва да се приеме, че по отношение на данъчното третиране на всички факти от юридическия състав е приложим ЗДЦС /нов./, приложим за доставката като цяло, включително чл. 67, ал.2 от същия закон, съгласно който когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена.
Предвид законовата промяна на данъчния режим на доставката не е в компетентността на НАП да се произнесе по възможността за изменение на цената на сделката при влязла в сила Заповед № 57/11.02.2005г.
//

Оценете статията

Вашият коментар