прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 г. на МФ) и отчитането, съгласно изискванията

3_1087/05.05.2015 г.
ЗДДС, чл. 9, ал. 1;
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 86;
ЗДДС, чл. 118, ал. 1 и ал. 4;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 4, т. 3;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 27, ал. 1, т. 1;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 29, ал. 1 и ал. 5
Относно: прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 г. на МФ) и отчитането, съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Според изложеното в запитването „А” ЕООД е с предмет на дейност търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки. От месец март 2015 г. дружеството започва да продава лотарийни билети, които закупува от „В” ООД. При покупката се получава складова разписка и се заплаща сума, която е по-малка от номиналната стойност на билетите. Същите се продават на крайните клиенти по номинална стойност. Между двете дружества няма сключен договор за извършване на услуга.
Във връзка с горното са поставени следните въпроси:
1. Следва ли продажбата на лотарийни билети да бъде съпроводена с издаване на фискален бон от ЕКАФП?
2.Как следва да се третира извършената доставка – освободена по смисъла на чл. 48 от ЗДДС или облагаема?
При така изложената непълна фактическа обстановка във връзка с липсата на сключен договор за извършване на услуга между страните и с оглед разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ (обн. ДВ, бр. 106/2006 г., доп. ДВ, бр. 14 от 20 Февруари 2015 г.) и ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.) изразяваме следното принципно становище:
По прилагането на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ:
Съгласно чл.118, ал.1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.
На основание чл. 118, ал. 4 от ЗДДС редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерството на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ урежда, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ) или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД), освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Лицата, респективно дейностите, които са освободени от задължително регистриране на оборотите от продажби чрез ФУ, са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба №Н-18/2006 г. на МФ.
Съгласно чл. 4, т. 3 от наредбата, не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез фискално устройство лице, което извършва продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския сьвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр.38 от 1995 г.; изм., бр.73 от 1998 г., бр.8 от 2001 г., бр.54 от 2008г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети, квитанции и др., които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра – един за клиента и втори за лицето по чл. 3.
Тъй като от фактическата обстановка в запитването не става ясно какви точно реквизити съдържат „билетите”, за които се поставя въпроса, то в случай, че бланките на лотарийните игри (билети), които се продават, отговарят едновременно на всички изброени в чл. 4, т. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ изисквания, при продажбата им може да не се издава фискална касова бележка от фискално устройство. Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 39а от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ лицата, извършващи продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги, съгласно чл. 4, т. 3, водят книга (регистър) за дневните продажби на билети/удостоверителни знаци. Книгата (регистърът) съдържа брой на продадените билети, начален и краен номер на продадени билети по номинали и общ оборот за деня. Освен това, тези лица следва да съхраняват в търговския обект копие от документ за получените ценни книжа, издаден по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
При положение, че „А” ЕООД действа като посредник (комисионер) и при продажбата на лотарийните билети/талони отчита същите чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, то за документирането с касова бележка чрез фискално устройство на извършената продажба следва да се има предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ. По силата на тази правна норма, когато задълженото лице извършва дейност като посредник (комисионер) от чуждо име и за чужда сметка, продажбите се регистрират чрез ФУ на доверителя или чрез ФУ на посредника.
Когато регистрирането на продажбите се извършва чрез ФУ на доверителя, продажбите се регистрират по общия ред.
Когато обаче продажбите се регистрират чрез ФУ на посредника, ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя. В дневния финансов отчет ще се съдържа и оборотът на доверителя. Съгласно регламента на чл. 29, ал. 5 от Наредбата, в книгата за дневните финансови отчети, на страницата за последния ден от месеца довереникът сумира и вписва натрупания от продажбите за месеца оборот по департамента на доверителя. Договорът, сключен между доверителя и комисионера за извършване на продажби от чуждо име и за чужда сметка, е документът, доказващ при необходимост основанието за прилагане на цитирания ред.
Съгласно чл. 27 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ регистрирането на доставките по данъчни групи е в зависимост от характера на доставките, като в данъчна група “А“ следва да регистрират услугите, продажбите на които са освободени от облагане с ДДС, а в данъчна група “Б“ следва да се регистрират стоките и услугите, продажбите на които са облагаеми с 20% ДДС. Лицето, независимо дали е регистрирано или не по ЗДДС, задължително регистрира всички продажби по данъчни групи.
Предвид това, че доставката на услуга, свързана с организиране на хазартна игра (продажба на лотариен билет) е освободена и за същата не се начислява ДДС, при предоставянето на лотарийни билети срещу заплащане на сума, тези суми следва да бъдат отнесени към данъчна група “А“, която съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ е с 0 % ДДС. Стоките или услугите, отнасящи се към данъчна група „А”, задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули.
Трябва да се подчертае, че изхождайки от принципа за документална обоснованост на стопанските и счетоводни операции в тежест на задълженото лице остава доказването на регистрирания чрез фискалното устройство оборот и този, отразен в счетоводството на предприятието, съответно чрез сключен писмен договор или друг писмен документ между двете страни, в който да са отразени съответните обстоятелства.
По прилагането на ЗДДС:
По смисъла на закона услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обръщение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство (чл. 8 от ЗДДС), а съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗДДС доставка на услуга е всяко извършване на услуга.
В случаите, при които лице действа от чуждо име и за чужда сметка, за целите на ЗДДС, са налице две доставки – между доверителя и третото лице и между посредника и доверителя.
Предвид изложеното, ако дружеството продава от чуждо име и за чужда сметка лотарийни билети на основание чл. 9, ал. 1 от ЗДДС за същото е налице доставка на услуга по посредничество, по която получател е доверителят, разпространяващ лотарийните билети.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на услуга по смисъла на чл. 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по закона и е с място на изпълнение на територията на страната, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. В този смисъл, и доколкото не попада в обхвата на глава четвърта от ЗДДС „Освободени доставки и придобивания” доставката по посредничество, с място на изпълнение на територията на страната е облагаема по смисъла на чл. 12 от ЗДДС, за която възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 86 от същия закон. Тази доставка следва да бъде документирана като се издаде фактура по чл.113 от ЗДДС, в която да бъде начислен данък със ставка 20 на сто.
Сумата, която заплаща третото лице на посредника за продажбата на лотарийните билети, не е възнаграждение по доставка, извършена от същия. Тази сума е дължима за доставка, по която доставчик е организаторът на хазартната игра. В тази връзка, посредникът не следва да издава данъчен документ за извършената продажба на лотарийни билети и съответно доставката не се отразява в дневника за продажбите и справка-декларацията на същия.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »