Прилагане на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Относно: Прилагане на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-33-60 от 24.08.2021 г., относно прилагане на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис …….
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте Общинско предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана“ към Община ……… и част от дейността Ви е инкасиране на такса паркинг в Синя зона и в дните на Неделен пазар.
С настъпилите промени в Наредба Н-18, през юли 2015 г. сте въвели използването на касови апарати за отчитане на приходите от такса паркинг, за да отговорите на изискванията за издаване на фискален бон. От тогава съхранявате останалите Ви билети, които сте закупили от ТД на НАП …., офис …..
През годините сте провели телефонни разговори със служители от офис …., за това какъв е редът за тяхното унищожаване или бракуване, но отговор не сте получили.
Поставяте следния въпрос:
Трябва ли билетите да бъдат върнати в офиса на НАП или трябва да бъдат бракувани и унищожени с назначена комисия?
Предвид посочената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Нормативният акт, който регулира условията и реда за отпечатване на ценни книжа е Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (НУРОКЦК), приета с Постановление № 289 от 30.11.1994 г. на Министерския съвет, посл. изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 ноември 2020г.
В чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата са определени като „ценни книжа“ и талоните за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата. Съгласно чл. 33 от Наредбата, неизползваните ценни книжа се унищожават по реда на чл. 34 от същата, а именно: Неизползваните ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 2, отпечатаните по реда на наредбата, с изключение на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, се унищожават от издателите в присъствието на лица от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, за което се съставя протокол. Като легална дефиниция на понятието „издател“ е дадена в § 1, т.1 от ДР на НУРОКЦК: „издател“ е лицето, което взема валидно решение за издаване на ценни книжа и от чието име те се издават.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителeн процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар