fbpx

Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 1

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с постъпило Ваше запитване с вх. № 94-00-43/06.04.2021 г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …, изразявам следното становище:
Посочвате, че сте закупили апартамент през 2020 г. През 2021 г. месец май Ви предстои подписване на предварителен договор за продажба на същия този недвижим имот. Договаряте изплащане на продажната цена на части в три годишен период. При подписване на договора ще получите авансово част от продажната цена. През 2022 г. също ще получите част от цената и през 2023 г., когато ще са изминали три години от придобиването на апартамента, ще финализирате сделката и ще получите оставащата част от цената.
Задавате въпросите:
1. Дължите ли данък върху доходите за всяко едно от плащанията през тези години?
2. От коя дата следва да се брои срокът за трите години, предвидени в разпоредбата на чл. 13, ал.1, т. 1, б. “а“ от ЗДДФЛ – от датата на предварителния договор, дата на плащане или нотариалния акт?
С оглед на действащата нормативна уредба и така описаната фактическа обстановка следва да имате предвид, че на основание чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ не подлежат на облагане доходите от продажба или замяна на:
1. един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години (чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗДДФЛ);
2. до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години (чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗДДФЛ).
За дата на придобиване и дата на продажба се прима датата на акта, с който е придобита собствеността върху имота и съответно е извършена и сделката по продажба на същия.
Когато е налице облагаем доход от продажба на недвижим имот и плащането на продажната цена е извършено през различни данъчни години, законодателят е уредил начинът на облагане в разпоредбата на чл. 33, ал. 7 от ЗДДФЛ, като всяко плащане за съответна година подлежи на деклариране и облагане.
При сключване на договор за периодично частично изплащане на продажната цена и отлагане във времето на придобиване на собствеността, като придобиването е обвързано с изплащане на крайна вноска/сума на цената се прилагат разпоредбите на чл. 33, ал. 9 от ЗДДФЛ, а именно: доходът, получен във връзка с предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото, подлежи на облагане независимо от обстоятелствата по чл. 13 от закона. Облагаемият доход се определя по посочена формула.
В допълнение на изложеното, следва да имате предвид, че формалното наименование на договора не е водещо, а следва да бъде разглеждано в съответствие с нормата на чл. 20 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), според която при тълкуването на договорите трябва да се търси действителната обща воля на страните.
Отделните уговорки трябва да се тълкуват във връзка едни с други и всяка една да се схваща в смисъла, който произтича от целия договор, с оглед целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността.
Предвид изложеното по-горе, считам, че договореното от Вас изплащане на вноски на продажната цена и отлагането във времето на придобиване на собствеността, както и вероятното предаване на владението на имота и получаване на ползите от него за периода от потенциалния купувач, по своята същност може да се приеме, че представлява договор за лизинг с уговорка за прехвърляне правото на собственост върху имуществото, поради което при определянето на облагаемия доход следва да се приложи нормата на чл. 33, ал. 9 от ЗДДФЛ.
Когато волята на лицата е постигането на определени правни последици, но резултата от тях ще доведе до данъчно облагане и те извършат/договорят привидни такива с цел прикриване на действителната сделка и заобикаляне на данъчното облагане, следва да имате предвид нормата на чл. 77 от ЗДДФЛ. Същата регламентира, че при определяне на задълженията на лицата по този закон в случаите на сделки между свързани лица, на сделки, сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане и прилагане на пазарни цени, трансфери, свързани с определена база, както и за лихви по финансов лизинг, се прилагат съответно разпоредбите за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Писмо с Изх. №53-04-285; 16.05. 2018г.; ;

Изх. №53-04-28516.05. 2018г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-285/03.05.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата между Република България и Република Полша за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и

Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./ Във връзка с постъпило

Приложението на ЗДДС при покупка на лек автомобил за извършване на доставка на разнос на храна по домовете

2_1021/23.12.2016 г.ЗДДС, чл.9ЗДДС, чл.70, ал.1, т.4ЗДДС, чл.70, ал.1,т.5ЗДДС, чл.70, ал.2, т.1 ОТНОСНО:приложението на ЗДДС при покупка на лек автомобил за извършване надоставка на разнос на храна по домовете В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекциятас вх. №….., в което е описана следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС е

Данъчно облагане на доход с източник Република България

ОТНОСНО:Данъчно облагане на доход с източник Република БългарияВ писмото си пишете, че от години живеете в Германия и получавате доходи по трудови правоотношения, които се облагат с данъци съгласно немското законодателство. Имате постоянен адрес на територията на България, но не сте свързан с нея чрез семейство и професионална дейност, а единствено чрез притежаван от Вас

Прилагане на чл. 61с, ал. 4 и ал. 5 ЗМДТ за туристически

Изх. №94-В-154Дата:08.05.2012 год. ЗМДТ, чл. 61с, ал. 4; ЗМДТ, чл. 61с, ал. 5. относно: Прилагане на чл. 61с, ал. 4 и ал. 5 ЗМДТ за туристически обекти, на които е прекратена категорията през 2011 г. В отговор на направеното запитване относно определяне на дължимия туристически данък за 2011 г. за три стаи в къща ..

Становище на Съюза на превозвачите – Синдикат …….., изпратено на Министерство на транспорта и Министерство на финансите.

Изх. № 62-00-7Дата: 11.03.2009 год.Наредба № 35/1999 год., чл. 15;Закон за автомобилните превози, чл. 12, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 50;ЗДДФЛ, чл. 80.Относно: СтановищенаСъюзанапревозвачите-Синдикат„……..“, изпратено на Министерство на транспорта и .По повод становището на Съюза на превозвачите Синдикат „……..“, постъпило вна Националната агенция за приходите, заведено с вх. № 62-00-7 от 24.02.2009г., Ви уведомявам за следното:По описания

определяне на приложимото законодателство за работещи за българска фирма в чужбина

2_2263/ 25.08.2008 г.Регламент 1408/71 – чл.13 /2/ а чл. 14 (1) (а)ОТНОСНО: определяне на приложимото законодателство за работещи за българска фирма в чужбина Отправили сте писмено запитване до Териториална дирекция на Националната агенция за приходите, гр……………., препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Варна,заведено в регистърас вх. № От изложената в

право на избор по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС

3_1710/10.06.2011 г. ЗДДС, чл. 45, ал. 7Относно: право на избор по чл. 45, ал. 7 от ЗДДСБез да е изложена в запитването фактическа обстановка, молбата е за принципно становище по следните въпроси:Възможно ли е в случаите по ал. 1, ал. 3 и ал. 4 на чл. 45 от ЗДДС във връзка с ал. 7 на

Scroll to Top