Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 10

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило Ваше запитване вх. № 96-00-9 от 15.01.2021г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ.
Посочвате, че до края на 2019 г. сте работили на трудов договор в Германия, като от 01.01.2020 г. сте пенсионер. Получавате пенсия от България и от Германия. Считано от 01.01.2020 г. пребивавате постоянно на територията на Р България. През 2020 г. сте получили от немския си работодател парична сума, която е доброволно заделяна и натрупана във фонд, който е предназначен като добавка за социална издръжка.
Задавате въпросите:
1. Получената сума следва ли да бъде декларирана и обложена в Р България?
2. Кой ред ще се приложи за облагането й?

Предвид, на така описаното в запитването и действащите нормативни актове, давам следното становище:
Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗДДФЛ местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:
1. което има постоянен адрес в България, или
2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4. чийто център на жизнени интереси се намира в България.
За целите на ал. 1, т. 4 центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.
Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната /чл. 4, ал. 5 от ЗДДФЛ/.
В конкретния случай, според изложеното в запитването, Вие сте с постоянен адрес в България и пребивавате трайно в страната от 01.01.2020 г. до момента. Следователно за 2020 г. пребивавате повече от 183 дни в страната и поради това сте местно лице за Република България.
Нормата на чл. 6 от ЗДДФЛ регламентира, че местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и чужбина.
Съгласно чл. 17, ал. 1 от Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане сключена между Р България и Федерална Република Германия /СИДДО/, обн. в ДВ бр. 6 от 18.01.2011 г, пенсии и подобни плащания или анюитети, изплатени на местно лице на едната договаряща от другата договаряща държава, се облагат с данък само в първата посочена държава.
Независимо от разпоредбите на ал. 1, плащания, получени от физическо лице, което е местно лице на едната договаряща държава по държавна социално-осигурителна схема на другата договаряща държава, се облагат с данък само в тази друга държава.
Следователно, при условие, че полученият от Вас доход не е от държавна социално-осигурителна схема, ще подлежи на облагане в Р България, а Вие ще сте задължена да декларирате същия.
В чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ е предвидено, че облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
В чл. 13 от ЗДДФЛ са уредени доходите неподлежащи на облагане. В тази връзка и доколкото в запитването липсва необходимата подробна информация, както и не са приложени документи, принципно следва да се има предвид, че в разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ е посочено, че не са облагаеми:
– доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на пенсия;
– доходите от инвестиции на технически резерви, получени по застрахователни договори;
– доходите от инвестиции от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица.
За целите на посочената норма е въведена легална дефиниция на понятието ”допълнително доброволно осигуряване” в §1, т.12 от ДР на ЗДДФЛ и това е: Осигуряването по част втора, дялове трети и четвърти от Кодекса за социално осигуряване, както и доброволното осигуряване, осъществявано съгласно законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, от институция, която извършва дейност пряко свързани с пенсионното осигуряване или с осигуряването за професионална квалификация и безработица.
Съгласно чл. 214 от Дял трети на КСО, Фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. Наименованието на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване задължително съдържа в комбинация наименованието на пенсионноосигурителното дружество и думите „пенсионен“, „доброволен“ и „фонд“ или техни производни.
В запитването не посочвате дали този фонд, от който сте получили сумите, е учреден към институция, която извършва дейност, пряко свързана с пенсионното осигуряване.
В допълнителен разговор пояснявате, че този фонд е към работодателя. Не се представят документи, с които е уреден редът за внасяне и изплащане на сумата.
При условие, че същият не отговаря на описаните по-горе условия, а е фонд към работодателя или друга организация, която не е лицензирано пенсионноосигурително дружество, тогава изплатеният доход ще подлежи на облагане.
Същият ще попадне в обхвата на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, доход от всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или ЗКПО.
Годишната данъчна основа се формира по реда на чл. 36 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване.
Данъчната ставка е 10%.
Съгласно чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация /ГДД/ по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от закона. В случая, ще следва да попълните приложение № 6 към ГДД.
Срокът за подаване на декларацията е 30.04 на годината, следваща годината на получаване на дохода.
При подаване на годишната данъчна декларация по електронен път в срок до 31 март може да ползвате 5% отстъпка от данъка за довнасяне, при условие, че нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март. Общият размер на ползваната отстъпка за данъците по чл. 48, ал. 1 и 2 не може да превишава 500 лв.
На основание чл. 54, ал. 1 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с извършен от физическо лице апорт на недвижим имот

Изх. № 24-34-34Дата: 08.12.2010 год.ЗДДС, чл. 10;ППЗДДС, чл. 60.Относно: право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка

издаване на данъчен документ за документиране на доставки по реда на ЗДДС/в сила от 01.01.2007г./

Изх. № 26-В-30Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: издаване на данъчен документ за документиране на доставки по реда на ЗДДС/в сила от 01.01.2007г./Във връзка с поставените

ЗДДС, чл.26, aл. 2,ППЗДДС, чл.84

2_2025/22.07.2008г.ЗДДС, чл.26, ал.2 ППЗДДС, чл.84 Дружеството, което управлявате е придобило по силата на договор за финансов лизинг товарен автомобил от друго търговско дружество, местно лице