Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 12

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило Ваше запитване вх. № 07-00-39 от 09.02.2021г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ.
Искате разяснение относно вида на облагане на доходите на физическо лице, което търгува с финансови инструменти за своя сметка през брокерска платформа. Има ли възможност физическото лице да ползва правото по чл. 13, ал.1, т. 3 от закона за освобождаване от облагане на получените доходи, при условие, че сделките са извършени на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
С оглед на действащото към момента законодателство давам следното становище:
Доходите от продажба и замяна на финансови инструменти се облагат по реда предвиден в раздел V „Доходи от прехвърляне на права или имущество“, чл. 33, ал.3 и ал. 4 от ЗДДФЛ.
В преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обн. в ДВ, бр.104/2020 г. с пар. 80 се регламентира, че до 31 декември 2025 г. „разпореждане с финансови инструменти“ за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица са и сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти. „Права“ за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала.
До 31 декември 2025 г. с окончателен данък по чл. 37, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица не се облагат лихвите по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общините и допуснати до търговия на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Следва да имате предвид, че цитираните разпоредби влизат в сила от 01.01. 2021 г. и ще могат да се прилагат от данъчната 2021 г.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *