Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 11

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 94-00-34 от 10.03.2021г. Задавате въпроси относно прилагането на чл. 29 от ЗДДФЛ.
Описвате, че сте самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия -„дизайнер“. Дейността Ви е дизайн на авторски произведения – интериор, авторски продукти за дома, дизайн и изработка на авторски бижута.
Задавате въпросите:
1. Приложима ли е разпоредбата на чл. 29, ал.1, т. 2, б. „б“ от ЗДДФЛ, в текста с 40 на сто за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители?
2. Ако не е приложима, какъв размер на нормативно признат разход ще се ползва?
С оглед на действащите към момента норми на данъчните закони и описаната от Вас фактическа обстановка, давам следното становище:
Нормата на чл. 29, ал.1, т. 2, б. „б“ от ЗДДФЛ включва доходи от авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители.
Съгласно пар.1, т. 10 от ДР на ЗДДФЛ, произведения на изкуството е съответното понятие по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
В пар. 1 т. 20 от ДР на ЗДДС е дадено определение, че произведения на изкуството са:
а) картини, колажи и други подобни декоративни произведения, рисунки и графики, направени изцяло от ръката на художник, с изключение на планове и чертежи за архитектурни, инженерни, промишлени, търговски, топографски и други подобни цели, ръчно украсени фабрични изделия, театрални декори, декори за кино и други видове декори;
б) оригинални гравюри и литографии, като авторски отпечатъци, произведени в ограничени количества, направо в бяло и черно или в цвят на една или няколко плочи, направени изцяло от ръката на художника, независимо от процеса на изработка или използвания материал, с изключение на машинен или фотомашинен процес;
в) оригинални скулптури и пластики от всякакъв вид материал, изваяни изцяло от ръката на скулптора; скулптурни отливки на оригинала в рамките на 8 копия, чието изпълнение е контролирано от автора или от упълномощени от него художници;
г) гоблени и пана, изработени ръчно по художествен дизайн, в рамките на 8 копия;
д) единични керамични изделия, изработени изцяло от автора и подписани от него;
е) емайлирани рисунки върху медна плоча, изработени ръчно, в рамките на 8 копия, подписани от автора или с печат от студиото, с изключение на бижута и изделия от злато и сребро;
ж) художествени фотографии, подготвени за печат от автора или под негов контрол, с подпис на автора и с пореден номер, в рамките на 30 копия, независимо от размера.
Ако изработените от Вас вещи попадат в изрично изброените в разпоредбата по-горе, ще се счита, че реализирания доход е от продажба на произведение на изкуството.
Ако Вашата дейност се състои само в изработката на дизайн на вещи и интериор, и полученият доход е за услугата изработка на дизайн, тогава доходът ще е от дейността свободна професия, като предвидените нормативно признати разходи /НПР/ са 25 на сто.
Доходите от изработката на авторски бижута и вещи за дома и от продажбата им, може да се квалифицира като доход от упражняване на занаят/занаятчийска дейност или като доход от търговска дейност в зависимост от обстоятелството дали отговаряте на определението „упражняване на занаят“.
Съгласно пар.1, т. 28 от ДР на ЗДДФЛ „упражняване на занаят“ е производството на изделия или предоставянето на услуги, осъществявани от физическо лице, упражняващо занаят по реда на Закона за занаятите, което не е регистрирано като едноличен търговец.
Съгласно чл. 3 от Закона за занаятите, занаят е дейност за производството на изделия и/или предоставянето на услуги по занаятчийски начин.
Предприятието за производство на изделия или за предоставяне на услуги е организирано по занаятчийски начин, когато за определяне на облика му са изпълнени едновременно следните изисквания:
1. дейността е включена в списъка на занаятите съгласно приложение № 1;
2. работата се изпълнява на ръка или с помощта на ръчни или други специфични за занаята инструменти; крайното изделие или услугата са сходни с други от същия вид или са уникални;
3. за извършването на дейността са необходими съответни знания, производствено-технически умения и практически навици, придобити със занаятчийско обучение и квалификация, с професионално обучение в системата на средното и висшето образование, с курсове за придобиване или повишаване на квалификацията, както и с професионален опит;
4. дейността се извършва от занаятчии – самостоятелно заети лица или обединени в дружества по Закона за задълженията и договорите.
В приложение № 1, I. Народни художествени занаяти, е посочена изработка на накити, изработка на изделия от кожа, керамика, ковано желязо, дървени предмети за бита, художестмена изработка на камък, дърворезба и др.
Бижутерията е изкуството да се произвеждат разнообразни накити и украшения от различни видове материали – благородни и полублагородни метали, скъпоценни, полускъпоценни и изкуствени камъни, дърво, мидени черупки, корали, синтетични материали и други.
Предвид на гореизложеното, ако отговаряте на посочените условия за осъществяване на занаятчийска дейност и същата не попада в облагане с патентен данък съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, получените доходи от продажбата на лично изработени от Вас бижута/накити и вещи за дома, които са в резултат на художествена изработка и са изрично посочени в приложение № 1 към Закона за занаятите, ще се облагат по реда на чл. 29, ал.1, т. 2, б. „в“ от ЗДДФЛ, като придобитият доход се намалява с 40 на сто НПР.
При условие, че доходите от изработка и продажба на бижута и вещи за дома не отговарят на условията, предвидени за доходи от продажба на произведения на изкуствата или упражняване на занаят, те ще се облагат като доходи от търговска дейност. При условие, че не сте регистриран едноличен търговец, основанието за облагане е по чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар