Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 132

Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП … е постъпило Ваше запитване вх. № 96-00-50 от 12.02.2021г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ.
Посочвате, че през четвърто тримесечие на 2020 г., фондацията като юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейност в частна полза е изплатила безвъзмездна финансова помощ на физически лица, студенти и работещи в областта на медицината.
Задавате въпросите:
1. Облагаеми ли са изплатените доходи по реда на ЗДДФЛ?
2. Могат ли изплатените суми да се третират като стипендии?
3. Лицата следва ли да подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДДФЛ?
4. Следва ли Вие, като платец на доход да подадете справка по реда на чл. 73 от ЗДДФЛ?
5. Какво би било третирането, ако фондацията е в обществена полза?
С оглед на представената фактическа обстановка и действащото към момента законодателство давам следното становище:
Към запитването е представен договор за безвъзмездна финансова помощ. Макар и наименован по този начин, от съдържанието на същия е видно, че помощта е предоставена под условие и срещу задължения на бенефициента, които са подробно разписани в чл. 4 на същия. При неизпълнение на някое от условията и задълженията, помощта подлежи на възстановяване. Следователно не може да се приеме, че финансирането е с дарствен характер и по никакъв начин не е обвързано с дейността на лицата.
Според договора, бенефициентът е длъжен да участва в организирани и финансирани от фондацията събития, целящи популяризиране и реализиране на целите й. Длъжен е да дава на всеки три месеца референция от прекия си ръководител за добросъвестно изпълнение на професионалните си задължения, да подобрява професионалните си умения и да повишава квалификационното си равнище.
Ако бенефициентът е студент, същия ще е задължен да предоставя резултатите от положените изпити след всеки учебен семестър, като за да получава помощта е задължително той да е ангажиран трудово в здравната сфера.
Лицата, получатели на помощта, са задължени да продължат кариерното си развитие в Р България в срок не по-малко от десет години след изплащане на първата месечна финансова помощ.
Предвид на така изложеното, може да се направи извода, че финансовата помощ е обвързана с полагането на труд в здравната сфера на територията на страната. Целта на същата е стимулиране на кариерното развитие в България и повишаване на квалификацията и уменията на млади медици.
На основание чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон, като данъчната година е календарната година (чл. 15 от ЗДДФЛ).
Като необлагаеми в чл. 13, ал. 1, т. 18 от ЗДДФЛ са посочени стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и чужбина. Видно от цитираната разпоредба, за придобити доходи от местни физически лица във връзка с тяхното обучение, законодателят категорично е освободил от облагане само стипендиите.
Стипендията за обучение има характер на парично подпомагане при определени условия. В ЗДДФЛ липсва специално определение на понятието стипендия. Предвид разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните актове, когато нормативен акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Общите правила, касаещи учредяването и предоставянето, съответно получаването на стипендии са уредени в Закона за висшето образование и нормативните актове по прилагането му. Съгласно съдебната практика стипендията трябва да е насочена към неограничен, макар и определяем кръг лица.
В случая предоставената помощ не може да се определи като стипендия за обучение, предвид, че е обвързана с полагането на труд в здравната сфера и нейната цел е да стимулира младите медици да работят на територията на страната.
Следователно полученият доход ще подлежи на облагане.
Фондация „Млади медици за България“ не е работодател по трудово правоотношения на лицата получатели на дохода, тя изисква от тях определено поведение и резултат като добросъвестно изпълнение на професионалните задължения, действия по подобряване на професионалните си умения и квалификация. Студентите са задължени да представят резултатите от положените изпити и да полагат труд в здравната сфера.
Тези правоотношения могат да се определят като извънтрудови.
Доколкото предоставяните средства са за финансиране/подпомагане кариерното развитие и полагането на труд на територията на страната, следва да имате предвид, че на основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като брутният размер на придобития доход се намалява с разходи за дейността в размер на 25 на сто за доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения (правоотношения, които са извън тези по § 1, т. 26, 28 и 29, от ДР на ЗДДФЛ, по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец).
Предвид това в случаите на формиране на облагаем доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ разходите са с нормативно-определен в закона размер, който не се влияе от действителния размер на извършените разходи и не се доказва с документи.
Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски, ако лицето не е самоосигуряващо се.
На основание чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Това правило не се прилага, само когато кумулативно са изпълнени условията на чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ.
За доходи, изплатени през четвърто тримесечие, авансов данък не се удържа, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред платеца, че желае удържане на данъка /чл. 65, ал. 13 от ЗДДФЛ/.
Придобитите през данъчната година доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, лицата са задължени да декларират в Приложение № 3 (образец 2031) на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като доходите от извънтрудови правоотношения се посочват с код 307.
Платецът на дохода следва да подаде справка по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Както по-горе бе изложено, за целите на ЗДДФЛ отпусканите от фондацията парични средства се явяват доход за получателите им.
Когато се предоставят помощи от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, законодателят е заложил изключение от облагане в чл. 13, ал. 1, т. 16 от ЗДДФЛ.
За да бъде третиран доходът като необлагаем следва да е изпълнен фактическият състав на нормата, а именно:
– да е помощ и
– платецът да е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на общественополезна дейност.
Поради липса на легална дефиниция за „помощ”, последната следва да се тълкува според обичайната й употреба като „онова, което даваме или оказваме някому, за да го улесним, подкрепим или спасим” (Бълг. тълк. речник). Обект на данъчна регулация е само помощта, която има материален израз – предоставена в пари или в натура.
Предоставянето на средства под формата на допълнително материално стимулиране с цел професионално развитие и мотивиране за полагане на труд на територията на страната, не могат да се приемат за помощ на нуждаещи се лица, лица в риск, лица жертви на насилие, лица в неравностойно социално положение и др.

Оценете статията

Вашият коментар