Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 143

Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция ОДОП … е постъпило ваше запитване с вх.№ 20-21-1/29.01.2020 г.
Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ.
Посочвате, че с оглед дейността на фирмата изкупувате мобилни апарати втора употреба, като същите намирате по обяви, и се свързвате с продавачите – физически лица по телефона. Апаратите се изпращат чрез куриерска фирма. За лицата знаете само имената им, адреси и телефон.
Задавате въпроса:
1. С оглед задължението за подаване на информация по реда на чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ, след като не притежавате ЕГН на лицата, как да попълните справката?
С оглед на действащата нормативна уредба и така описаната фактическа обстановка, давам следното становище:
С нормите на ЗДДФЛ законодателят е вменил задължения за платците на доходи, които са предприятие и самоосигуряващи се лица да удържат, декларират и внасят данък при изплащане на доходи на физически лица. Съгласно чл. 73 от същия закон предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.
Доходът от продажба на личен мобилен телефон е необлагаем за физическото лице получател на основание чл. 13, ал. 1 , т. 2 от ЗДДФЛ. Като платец на този вид доход Вие не сте задължен да удържате данък от изплатения доход. Независимо от това, съгласно чл. 73, ал.1 сте задължен да посочите в справката изплатения доход с код 503 и задължително индивидуализирате лицата получатели на същия с имена и ЕГН.

Всички данъчно задължени лица по реда на ЗДДФЛ са задължени да организират дейността си и нейната отчетност по начин и ред, който им дава възможност да спазят задълженията, които имат.
В запитването посочвате, че имате координати на лицата, от които сте изкупили мобилните апарати, което предполага, че може да осъществите връзка с тях и да получите информацията, необходима за попълване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Изх. №53-00-10

Изх. №53-00-1014.03.2019 г. Регламент 883/2004 – чл. 11, ал. 3, буква „а“Регламент 883/2004 – чл. 13, ал. 1Регламент 987/2009 – чл. 16, ал. 1ЗДДС –

направените разходи за консумативи, следва да се извърши с първичен счетоводен документ/без значение наименованието му- протокол, разписка, квитанция, фактура и др. /, който съдържа реквизитите по чл.

2_1623-2/07.10.2010ЗКПО, чл.10, ал.1 Отправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ”-………… свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /и Закона за корпоративното подоходно

определяне на приложимото осигурително законодателство и издаване на удостоверения на дългосрочно командировани работници и служители от български министерства на територията на други държави – членки

Изх. №24-00-6Дата: 01.04.2008 год.Относно: определяне на приложимото осигурително законодателство и издаване на удостоверения на дългосрочно командировани работници и служители от български министерства на територията на