Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 143

Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция ОДОП … е постъпило ваше запитване с вх.№ 20-21-1/29.01.2020 г.
Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ.
Посочвате, че с оглед дейността на фирмата изкупувате мобилни апарати втора употреба, като същите намирате по обяви, и се свързвате с продавачите – физически лица по телефона. Апаратите се изпращат чрез куриерска фирма. За лицата знаете само имената им, адреси и телефон.
Задавате въпроса:
1. С оглед задължението за подаване на информация по реда на чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ, след като не притежавате ЕГН на лицата, как да попълните справката?
С оглед на действащата нормативна уредба и така описаната фактическа обстановка, давам следното становище:
С нормите на ЗДДФЛ законодателят е вменил задължения за платците на доходи, които са предприятие и самоосигуряващи се лица да удържат, декларират и внасят данък при изплащане на доходи на физически лица. Съгласно чл. 73 от същия закон предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.
Доходът от продажба на личен мобилен телефон е необлагаем за физическото лице получател на основание чл. 13, ал. 1 , т. 2 от ЗДДФЛ. Като платец на този вид доход Вие не сте задължен да удържате данък от изплатения доход. Независимо от това, съгласно чл. 73, ал.1 сте задължен да посочите в справката изплатения доход с код 503 и задължително индивидуализирате лицата получатели на същия с имена и ЕГН.

Всички данъчно задължени лица по реда на ЗДДФЛ са задължени да организират дейността си и нейната отчетност по начин и ред, който им дава възможност да спазят задълженията, които имат.
В запитването посочвате, че имате координати на лицата, от които сте изкупили мобилните апарати, което предполага, че може да осъществите връзка с тях и да получите информацията, необходима за попълване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар