Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 140

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-47 от 19.04.2021 г., относно данъчно третиране по ЗДДФЛ на получени приходи от продажба на недвижим имот.
В запитването посочвате, че на 29.11.2017 г. майка Ви Ви дарява недвижим имот, който представлява – дворно място, ? от постройки нежилищни – хангар, навес, гараж и 1/6 от правото на собственост върху жилище – апартамент.
През 2020 г. на 13 януари, Вие извършвате продажба на своите идеални части на собственост върху тези недвижими имоти на другите съсобственици, предвид извършена съдебна делба и постигнато споразумение.
Поставяте въпроса: Следва ли полученият доход от продажба на посочените идеални части от недвижим имот да се декларира и облага с данък?
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото данъчно законодателство, изразявам следното принципно становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква ,,а” на ЗДДФЛ, доходите, придобити от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването на въпросния жилищен имот и датата на продажбата са изминали повече от три години са необлагаеми.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
В настоящия случай, предвид обстоятелството, че недвижимите имоти са придобити от Вас на 29.11.2017 г. и са продадени на 13.01.2020 г., то посоченият в правните норми срок от три години за жилищен имот и пет години за други нежилищни имоти не е изтекъл, поради което разпоредбата на чл. 13 от ЗДДФЛ, не е приложима и доходът подлежи на облагане.
Предвид, че полученият имот от Вас е чрез дарение от вашата майка, няма да е налице и хипотезата на чл. 13, ал. 1, т. 26 от закона.
Фактът, че майка Ви е придобила имота по наследство е от значение за данъчното облагане, единствено когато тя се разпорежда с него.
На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Визираният в запитването доход не е включен в обхвата на цитираната разпоредба – чл. 13 от ЗДДФЛ, поради което във връзка с получаване на същия е необходимо да се има предвид следното:
На основание чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи.
Във вашият случай, цената на придобиване е 0.00 лв., тъй като имотът е придобит по дарение /чл. 33, ал. 6, т. 3 от ЗДДФЛ/.
Следователно, следва да подадете годишна данъчна декларация по чл. 50, с приложение № 5 за полученият доход от продажбата на посочения недвижим имот.

Оценете статията

Вашият коментар