Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 147

Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило запитване с вх. № 96-00-79/20.03.2020 г. и поставени въпроси свързани с прилагането на нормите на ЗДДФЛ.
Описвате следната фактическа обстановка: Собственикът на ЕТ е починал на 11.12.2019 г., като предприятието се поема по наследство по реда на чл. 60, ал.2 от Търговския закон /ТЗ/ от неговия син. От датата на вписване на тези действия в Търговския регистър – 20.01.2020 г. посочвате, че ЕТ „Д. С.“ не е извършвал дейност.
Поставяте въпросите: Следва ли да се подава годишна данъчна декларация за починалият ЕТ от 01.01.2019 г. до датата на смъртта, кой и как подава декларацията?
След разглеждане на запитването и действащата нормативна уредба давам следното становище:
Местните физически лица по силата на чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ подават годишна данъчна декларация /ГДД/ по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.
Съгласно алинея 9 на същата разпоредба, в сила от 01.01.2017 г., годишната данъчна декларация по ал. 1 за доходите на починали лица се подава по желание от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
Предвид на изложеното не сте задължени да подавате ГДД за 2019 г. за дейността на ЕТ на починалото лице Д. С.
След смъртта на физическото лице, действало като едноличен търговец, в случая не е вписано заличаване от Търговския регистър по реда на чл. 60а, т. 2 от Търговския закон /ТЗ. Вие като наследник сте поел предприятието и сте продължил дейността като едноличен търговец. Юридическите последици от вписаното поемане на търговското предприятие на починалото лице са, че от момента, в който е вписано поемането на предприятието, всички права, задължения и фактически отношения преминават върху наследника на търговеца, който е поел предприятието като универсален правоприемник по всички правоотношения, включително публично правните, възникнали по отношение на поетото предприятие ЕТ.
Относно периода 11.12.2019 г. и официалното вписване на поемане на фирмата и предприятието в случай, че Вие сте продължили дейността в търговските/стопанските обекти и сте реализирали приходи, същите следва да се отнесат към дейността на лицето-наследник поемащо предприятието и да подадете ГДД.
Следователно ако Вие сте реализирали и получили приходи при продължила дейност на предприятието на починалия през 2019 г. между 11.12.2019 г. и 31.12.2019 г., следва да подадете ГДД за 2019 г. и да посочите дохода като доход от стопанска дейност на ЕТ, който не е регистриран в ТЗ, като се маркира т. 5 на част II на приложени № 2.
Предвид на изложеното, не сте задължен, но ако желаете да подадете ГДД за починалото лице ЕТ „Д. С.“, следва да попълните годишна декларация образец 2001в и приложение № 2 за стопанската дейност на ЕТ. Ако наследодателят е имал и други облагаеми доходи се попълват съответно и другите приложения за тях. В част I на декларацията се попълват данните на наследника, който подава декларацията: имена, ЕГН, адрес. Маркира се, че декларацията се подава от наследник. Това лице се подписва навсякъде в приложенията към декларацията, където се изисква подпис на декларатор. В част III се попълват данни за починалото лице.
Съгласно ал. 7 на чл. 53 от ЗДДФЛ, ГДД на самоосигуряващите се лица се подава по електронен път.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Оборот за регистрация по реда на чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и формирането на основа за облагане с корпоративен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Оборот за регистрация по реда на чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и формирането на основа за облагане с корпоративен данък

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Изх. № 20-00-467/ 30.01.2013 г.ЗДДФЛ, чл. 8, чл. 37, ал. 1, т. 7В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……,е постъпило Ваше писмено запитване, прието с