Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 146

Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция ОДОП …… е постъпило ваше запитване с вх.№ 96-00-27/28.01.2020 г.
Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ.
Посочвате, че кооперацията има сключени договори за наем със собственици на гори за стопанисването им. При изплащането на дохода сте наясно с новите промени на чл. 45 от ЗДДФЛ, а именно, че служебна бележка се издава по желание на получателя на дохода, а сметка за изплатена сума ще издавате за изплатената сума и ще я предоставяте на лицето, придобило дохода.
Поставяте въпроса:
1. Необходимо ли е освен сметката за изплатена сума и служебна бележка при поискване, да се издава и съставя протокол между Вас и получателя при изплащане на сумата?
С оглед на действащата нормативна уредба и така описаната фактическа обстановка давам следното становище:
Издаването на документи за изплатен доход и удържан данък е уредено в чл. 45 от ЗДДФЛ. Законодателят е поставил като задължение за платеца на доход от наем по чл. 31 от закона, да издава сметка за изплатената сума и да я предоставя на лицето получател на дохода.
Съставянето на допълнителен документ протокол и др. подобни документиращи изплатената сума са изцяло по желание на платеца и получателят на дохода.
Съставеният и подписан договор за наем със задължителни реквизити относно лицата, предмета, срока, цената и др., сметката за изплатени суми по образец съгласно чл. 45, ал. 4 от закона и платежният документ за плащането по банкова сметка са достатъчни, за да бъде признат разхода за данъчни цели съгласно чл. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и чл. 6 от Закона за счетоводството /ЗСч./.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДФЛ, чл.29

2_660/13.03.2009г.ЗДДФЛ, чл. 29Отправено е писмено запитване, в което е описана следната фактическа обстановка:Училищетое сключилограждански договор с актьор от Драматичен театър „………” с предмет на договора

подаване данни с Декларация образец 1 Данни за осигуреното лице за лице по договор за управление и контрол, което по трудов договор е осигурено на максималния осигурителен доход, изразяваме следн

1_15/13.03.2009г.Чл.6, ал.10 от КСОчл.3, ал.6 Наредба Н-8Във връзка с писмено запитване заведено с вх.№……….. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ………., относно подаване