Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 3

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП … е постъпило Ваше запитване вх. № 07-00-43 от 10.02.2021 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Посочвате, че сте физическо лице – художник, регистриран като свободна професия. През 2020 г. сте получили от Министерство на културата – Национален фонд „Култура“ целево финансово подпомагане по програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата“. Посочвате, че средствата не попадат в обхвата на необлагаемите доходи, съгласно чл. 13, ал.1, т. 18 от ЗДДФЛ.
Поставяте следният въпрос: Как следва да се облага полученият доход – като доход по чл. 29, ал.1, т. 2 или по т. 3 от същата норма на ЗДДФЛ?
С оглед на представената фактическа обстановка и действащото към момента законодателство, давам следното становище:
В чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ като облагаеми по този закон доходи са посочени доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. На основание чл. 50, ал.1, т. 1 от ЗДДФЛ, местните физически лица имат задължение да подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от същия закон.
По приетата за 2020 г. програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата“, Национален фонд „Култура“ е дал възможност да бъдат финансово подпомогнати млади творци и специалисти.
На своя извънредна сесия фондът е приел, че основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти, упражняващи своята професия на свободна практика и пряко засегнати от въведената от Министерството на здравеопазването противоепидемична мярка за преустановяване на всякакъв вид масови мероприятия територията на страната – включително културно-развлекателни, (в т.ч. театри, концерти), чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“. Българските творци и артисти, осъществяващи дейността си като свободни професии в областта на културата и изкуствата, ще могат да кандидатстват за финансова подкрепа, само ако не кандидатстват и не получават безлихвен кредит или друга финансова подкрепа на друго основание, предвидено в нормативен акт във връзка с епидемията от COVID-19. Чрез програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг творци, за да продължат работата си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти, които да се реализират след отмяна на извънредното положение.
Видно от изложеното, финансирането е с цел творците и специалистите, осъществяващи дейността си като свободна професия, да могат да продължат своята работа в областта на културата и изкуството и да осигурят условия за създаване на творчески продукти.
Следователно, полученото финансиране е обвързано с дейността на творците като свободна професия, което го определя като доход, подлежащ на облагане по реда на чл. 29, ал.1, т. 3 от ЗДДФЛ.
Придобитите през данъчната година доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, се декларират в Приложение № 3 (образец 2031) на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като доходите от свободна професия се посочват с код 306.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Удостоверяване на осигурителни периоди на лице по чл. 33, ал.2 от Закона за здравното осигуряване, с оглед ползването на здравноосигурителни права в Република България

Изх. № ………………..До Дата……………………………………………………………………………….Относно:Удостоверяване на осигурителни периоди на лице по чл. 33, ал.2 от Закона за здравното осигуряване, с оглед ползването на здравноосигурителни права в

ЗКПО, чл.127,ЗКПО, чл.252,ТЗ

2_1565/15.09.2010г.ЗКПО – чл.127;ЗКПО – чл.252;Търговски закон.Във Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” ……… с вх.№ ………….09.2010г., сте изложили следната фактическа обстановка:На основание

Приложение на чл. 132, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) относно задължение за регистрация на неперсонифицирано дружество, при договор, сключен под отлагателно условие

Изх. № 26-Б-26Дата: 11.04.2017 год.ЗДДС, чл. 132, ал. 5;ЗДДС, чл. 132, ал. 6; ПЗР на ЗИД на ЗАДС, § 46;ЗЗД, чл. 25.ОТНОСНО: приложение на чл.

ЗДДС, чл.68,ЗДДС, чл.69,ЗДДС, чл.70

2_2142/06.08.2008г.ЗДДС чл.68, 69 и 70 от ЗДДС.Във Ваше писмено запитване, заведено в Дирекция ”ОУИ”…………… при ЦУ на НАП с вх.№……………… e поставен въпроса ще бъде

Данъчно третиране на авансови вноски, направени през 2011 г. по реда на чл. 84 и чл. 86 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-33-89Дата:09.06.2012 год. ЗКПО, чл. 84; ЗКПО, чл. 86;ЗДДФЛ, чл. 43, ал. 8.Относно: Данъчно третиране на авансови вноски, направени през 2011 г. по реда