Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-108 от 09.04.2021 г., относно данъчно третиране по ЗДДФЛ и ЗКПО на получени приходи по фактура за извършени услуги.
В запитването посочвате, че част от приходите на стоматолозите са във връзка със сключен договор с Регионалната здравно осигурителна каса /РЗОК/, за което се издава фактура за съответно извършената услуга. Във фактурата не се посочва, кога се е била извършена услугата, като по този начин издадени фактури през месец януари 2021 г. документират услуги, извършени през месец декември 2020 г.
Задавате следните въпроси:
1. Как се отчитат тези приходи – като такива от месец декември или от месец януари?
2. Какво следва да се приложи към фактурата за уточняване на периода на услугата?
3. Има ли значение формата, под която се осъществява дейността – свободна професия, едноличен търговец или дружество?

Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото данъчно законодателство, изразявам следното принципно становище:
Облагането на дохода от свободна професия е по реда на чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, като същият подлежи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Данъчната година е календарната година.
Според общото правило на чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
• плащането – при плащане в брой;
• заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
• получаването на престацията – за непаричен доход по чл. 11 от ЗДДФЛ.
Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от закона /чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ/.
Ето защо, ако на стоматолог упражняващ свободна професия му бъдат изплатени доходи за услуги през месец декември 2020 г., те ще следва да се декларират с годишната данъчна декларация /ГДД/ за 2020 г.
При условие, че доходите бъдат изплатени през 2021 г., същите подлежат на деклариране с ГДД за 2021 г., която се подава до 30 април на годината, следваща годината на получаване или до 30 април 2022 г.
Дружествата и едноличните търговци са предприятия по смисъла на чл. 2, т. 1 от Закона за счетоводството /ЗСч/. На основание чл. 3, ал. 1 от закона, текущото счетоводно отчитане се организира по реда на този закон и се извършва по способа на двустранното счетоводно записване.
Правилното отчитане на приходите и разходите е от основно значение за формирането на верен счетоводен и данъчен финансов резултат. Вярното и честното представяне на финансовия отчет изисква достоверно показване на ефектите от операциите, други събития и условия в съответствие с определенията и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, заложени в приложимите счетоводни стандарти. В тази връзка е важно отчетността на предприятието да бъде организирана съобразно договора, който се подписва между предприятието, извършващо стоматологични услуги и Регионалната здравно осигурителна каса и изискванията на Национален счетоводен стандарт 18 – Приходи. Издадените първични счетоводни документи следва да отразяват извършените и потвърдените от РЗОК дейности. Тъй като фактурите се издават на основание изискванията на РЗОК и там липсва информация за датите на дейностите, които са обект на фактуриране, всички съставени документи в своята съвкупност служат като доказателства за периода и обема на извършените разходи и следващите се приходи. Дейностите реално са извършени през месец декември 2020 г., но поради създадената организация на отчитането, фактурирането се извършва през месец януари 2021 г. При спазване на принципа на начисляване, ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.
Тъй като Националната агенция за приходите /НАП/ не е компетентна да дава становища по прилагането на ЗСч и приложимите счетоводни стандарти, при въпроси, засягащи конкретни данъчно задължени лица може да отправите запитване до Дирекция „Данъчна политика“ към Министерство на финансите за отговор по компетентност.
Настоящият отговор е принципен. В бъдеща кореспонденция с НАП следва да идентифицирате лицата, чиито права и интереси се засягат от поставените въпроси и прилагате пълномощно, че може да ги представлявате пред агенцията.

5/5

Вашият коментар