Прилагане на нормите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-166 от 24.06.2021 г. Искате изразяване на становище относно необходимостта от подаване на декларация по чл. 14, ал. 5 от ЗМДТ при извършена обезценка/преоценка на актив.
Излагате следната фактическа обстановка:
Активът е заведен на 08.06.2012 г. с отчетна стойност 184 405,96 лв. Във връзка с прилагането на международен счетоводен стандарт МСС 36 – Обезценка на активи, дружеството начислява през годините обезценки/сторно на обезценки за този актив, като отчетната стойност на актива намалява през годините.
Задавате въпросите:
1. Задължено ли е дружеството да подава коригираща декларация по чл. 14 от ЗМДТ, при осъществяване на обезценка/преоценка като са начислени такива, прилагайки изискванията на международни стандарти за финансово отчитане?
2. Съществува ли норма, която определя задължителните документи, които да се приложат при подаване на декларацията?
С оглед на действащата нормативна уредба и така описаната фактическа обстановка изразявам следното становище:
Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя върху данъчната оценка на недвижимия имот по чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) към 01януари на годината, за която се дължи. Съгласно чл. 21, ал. 1 от закона, данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната им оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти – данъчната им оценка съгласно приложение № 2.
По смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ЗМДТ „отчетна стойност“ е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.
Изложеният казус не е свързан с данъчната оценка, съответно отчетната стойност при първоначално завеждане на новопридобит актив, а касае извършените последващи промени на стойността на този актив и определянето на нова обезценена/преоценена отчетна стойност.
Разпоредбите, регламентиращи реда за извършване на обезценка/преоценка на отчетната стойност на активите се съдържат в чл. 26, ал. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч), съгласно която предприятията осъществяват счетоводството в съответствие с принципите и изискванията на Международните счетоводни стандарти, когато счетоводната база на предприятието са Международните счетоводни стандарти.
Приложимият счетоводен стандарт при последващи оценки на дълготрайни материални активи, вкл. недвижими имоти, е МСС 36 – Обезценка на активи.
Съгласно чл. 14, ал. 5 от ЗМДТ, при промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока на ал. 1 на чл. 14.
При промяна на декларираните данни, декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.
По отношение на втория въпрос, относно необходимостта за прилагане на документи към коригираща декларация и къде са регламентирани същите, следва да се има предвид, че от значение за облагането с данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, при промяна на отчетната стойност, е валидността на документа, обективиращ оценката към датата на промяна на последната (обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане), спазвайки разпоредбите на ЗСч и МСС.
Задълженото лице, което декларира промяна на обстоятелства, водещи до определяне на друг размер на данъка, следва да предостави всички притежавани от него и относими към това обстоятелство документи.
В чл. 18, ал. 1 от ЗМДТ е предвидена възможност служителят на общинската администрация да проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда – и чрез измерване на имота от техническите органи.

5/5

Вашият коментар