Прилагане на нулева ставка на данъка при доставка на стоки за данъчно задължено лице от друга държава членка, използвани при извършване на услугата по ишлеме на територията на страната

ОТНОСНО: Прилагане на нулева ставка на данъка при доставка на стоки за данъчно задължено лице от друга държава членка, използвани при извършване на услугата по ишлеме на територията на страната

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-112#4 от 04.09.2018 г., относно възможността за прилагането на нулева ставка на данъка върху добавената стойност при доставка на стоки за данъчно задължено лице от Италия, които стоки са използвани за извършване на услугата по ишлеме за същия клиент, но извършена от друго българско данъчно задължено лице, установено на територията на страната.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество има договорни отношения за изработка на пластмасови детайли с италианско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Италия. Тези детайли представляват основен материал за изработка на продукция на ишлеме, възложена от италианското дружество на друга българска фирма.
След изработката на пластмасовите детайли от дружеството, което представлявате, същите се предават на другата българска фирма, която ги използва за завършване на крайния продукт, като сглобяването му отнема два календарни дни. След изработката на този краен продукт, същият се изнася за Република Италия, където се получава в готов вид от възложителя на изработването на пластмасовите детайли и на услугата по ишлеме – съответното италианско дружество.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следния въпрос:
Следва ли да се приложи нулевата ставка на данъка върху добавената стойност във фактурата, издадена от представляваното от Вас юридическо лице към италианското дружество за изработените пластмасови детайли на основание, че е извършена вътреобщностна доставка на стоки? При транспортирането на крайния продукт от територията на страната до територията на Република Италия, Вашето дружество получава подписано ЧМР и известие за получаването на продукта?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
По смисъла на чл.7, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по същия закон лице, или на получателя по доставката, от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Предвид изложеното в горепосоченото запитване, представляваното от Вас дружество изработва детайли по поръчка на италианско дружество, регистрирано по ДДС в Италия, като след изработването им, същите не се транспортират в оригиналния им вид до територията на Република Италия. Същите се предават на друга българска фирма, регистрирана по ЗДДС, която изработва краен продукт с тези детайли, който продукт е предмет на транспортирането до територията на тази друга държава членка. Следователно, за пластмасовите детайли, които представляваното от Вас дружество изработва не е налице транспорт от територията на страната до територията на другата държава членка.
За данъчното третиране на доставката се прилага общият ред на облагане за доставки на стоки с място на изпълнение на територията на страната. На основание чл.17, ал.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал.2 от материалния закон.
Предвид гореизложеното, за Вас като регистрирано по ЗДДС лице, възниква задължение за начисляване на ДДС, като приложимата данъчна ставка, на основание чл.66, ал.1, т.1 от закона, е 20 на сто.
 

5/5

Вашият коментар