прилагане на нулева ставка на данъка за доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната, по която получател е член на персонала на дипломатическо представителство на основание чл. 1

Изх. № 04-02-11
Дата:28.02.2014 год.
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 17, ал. 2;
ЗДДС, чл. 82, ал. 1;
ЗДДС, чл. 116;
ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 1, буква “в”;
ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 2;
ППЗДДС, чл. 109, ал. 3;
Регламент 282/2011;
Директива 2006/112/ЕС, чл. 151.
Относно: прилагане на нулева ставка на данъка за доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната, по която получател е член на персонала на дипломатическо представителство на основание чл. 173, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във връзка с писмо на Дирекция “……………” на Министерство на …………, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……………. г., с коeто е изпратено по компетентност Ваше писмо, постъпило в Дирекция ОДОП ……….. с вх. № ………….. г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е извършило на 11.10.2013 г. доставка на гребен ергометър на член на персонала на австрийското дипломатическо представителство в Румъния. За доставката дружеството е начислило данък върху добавената стойност с данъчна ставка в размер на 20 на сто. Получателят е извършил плащане за доставката, включително и за начисления данък върху добавената стойност по банков път. В запитването е посочено, че доставчикът е документирал извършената доставка с издаване на фактура на 11.10.2013 г., която е отразил в дневника за продажби, съответно в справка-декларацията за ДДС за съответния данъчен период. Посочено е, че на 09.12.2013 г. дружеството е получило от получателя по доставката писмено искане за възстановяване на начисления данък върху добавената стойност за доставката, като същият е приложил към искането си оригинал на удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък – приложение към Регламент 282/2011 (чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС), заверено от Посланика на Австрия и Регионалната дирекция на публичните финанси в гр. Букурещ. Дружеството е приложило към писмото си оригинали на искане за възстановяване на начисления данък върху добавената стойност за доставката и на удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък – приложение към Регламент 282/2011 (чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС).
В тази връзка въпросът Ви е какъв е редът за възстановяване на начисления данък върху добавената стойност за доставката?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока по смисъла на чл. 6, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Мястото на изпълнение при доставка на стока е регламентирано в чл. 17 от закона. Съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя. Предвид обстоятелството, че стоката се намира на територията на страната към момента, в който е извършена доставката, мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната. Тъй като не попада в изрично посочените като освободени доставки по Глава четвърта от ЗДДС, доставката на стоката (гребен ергометър) е облагаема доставка. Данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице- доставчик по облагаема доставка (чл. 82, ал. 1 от ЗДДС).
Съгласно разпоредбата на чл. 173, ал. 6, т. 1, б. “в” и т. 2 от ЗДДС за облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. получатели са дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал и
2. Република България не е държава домакин на лицата по т. 1.
В случая по отношение на доставката на стока (гребен ергометър), извършена от дружеството е приложимо освобождаването по чл. 173, ал. 6, т. 1, б. “в” и т. 2 от ЗДДС, тъй като получател по доставката е член на персонала на австрийското дипломатическо представителство в Румъния и България не е държава домакин на лицето – получател по доставката по смисъла на § 1, т. 5, б. “б” от ДР на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
Съгласно чл. 109, ал. 3 от ППЗДДС за прилагането на нулевата ставка на данъка, на основание чл. 173, ал. 6, т. 1, б. “в” и т. 2 от ЗДДС, доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:
– фактура за доставката, и
– удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец – приложение към Регламент 282/2011 (чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС), потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин на лицето – получател по доставката.
Доколкото в запитването е посочено, че към датата на възникване на данъчното събитие за доставката дружеството не е разполагало с удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец – приложение към Регламент 282/2011
(чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС), потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин на лицето – получател по доставката, то дружеството правилно е начислило данък върху добавената стойност по облагаемата доставка.
Тъй като дружеството впоследствие се е снабдило с необходимите документи по чл. 109, ал. 3 от ППЗДДС, които удостоверяват наличието на обстоятелствата по чл. 173, ал. 6, т. 1, б. “в” и т. 2 от ЗДДС, то за същото е налице основание за прилагане на нулева ставка на данъка за доставката. Издадените фактури, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен, се смятат за погрешно съставени документи съгласночл. 116, ал. 3 от ЗДДС. В тази връзка, на основание чл. 116, ал. 1 от ЗДДС, дружеството следва да анулира издадената фактура за доставката и да издаде нова. Тъй като погрешно издадената фактура е отразена в дневника за продажби, съответно в справка-декларацията за ДДС за съответния данъчен период за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа реквизитите, посочени в чл. 116, ал. 4 от ЗДДС. Тъй като анулирането на фактурата се извършва след периода, в който е издадена, същата се включва във файла “PRODAGBI.ТХТ“ на дружеството, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
Предвид гореизложеното недължимо платеният данък върху добавената стойност от получателя по доставката следва да бъде възстановен от дружеството на получателя.
Приложено, връщаме Ви оригинали на искане за възстановяване на начисления данък върху добавената стойност за доставката и на удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък – приложение към Регламент 282/2011 (чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС).
Приложение:
1. Искане за възстановяване на начисления данък върху добавената стойност за доставката – оригинал – 1 л.;
2. Удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък – приложение към Регламент 282/2011 (чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС), заверено от Посланика на Австрия и Регионалната дирекция на публичните финанси в гр. Букурещ – оригинал – 2 л.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »