Прилагане на осигурителното законодателство.

ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство.

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 94-00-42/05.04.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Лицето Ж.К., ЕГН …., получава лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване от 26.06.2013 г. В информационната система на НОИ има данни за започване на дейност, считано от 24.04.2018 г., но няма информация за начало на осигуряване и вида на осигуряването.
Във връзка със служебно преизчисляване, от 01.04.2020 г. по §7 ЗМДВИП, на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване и потвърждаване данните за осигурителния стаж и доход, върху който са внесени дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващото се лице Ж.К., свързано със зачитане на допълнително придобит осигурителен стаж след пенсиониране, желаете да получите следната информация:
1. Дали Ж.К., управител на „….. консултинг“ ЕООД с ЕИК ……, има коректно подадена „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ (обр. ОКд-5) в ТД на НАП, с която е декларирал обстоятелството, че е пенсионер и желае да се осигурява?
2. Как следва да се осигурява лицето в конкретния случай, при така подадена декларация – само за здравно осигуряване или и за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт?
При така представената фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по задължителното обществено осигуряване, Ви уведомявам за следното:
При направена справка в информационната система на Националната агенция за приходите (ИС на НАП) се установи, че за лицето Ж. К. има подадени данни с „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“(ОКд-5), за периода след отпускане на пенсия (26.06.2013 г.) както следва:
– на 24.04.2018 г. декларира начало на дейност като самоосигуряващо се лице – собственик на ЕООД („….. консултинг“ ЕООД с ЕИК ……….), считано от 24.04.2018 г.;
– на 08.06.2018 г. декларира възобновяване на дейност и начало на осигуряване, като самоосигуряващо се лице – съдружник в ООД („ЕКК“ ООД с ЕИК ……….), считано от 04.06.2018 г., с избран вид осигуряване – инвалидност;
– на 22.01.2020 г. декларира начало на осигуряване като самоосигуряващо се лице – съдружник в ООД („ЕКК“ ООД с ЕИК ……..), считано от 01.01.2020 г., с избран вид осигуряване – всички осигурени рискове, т.е. променя вида осигуряване.
В подадените декларации обр. ОКд-5, лицето не е направило отметка (декларирало) в полето „Пенсионер съм и желая да се осигурявам“.
На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО лицата, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници на търговски дружества, подлежат на задължително обществено осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). На основание чл. 4, ал. 6 от КСО лицата по ал. 3, т. 1, 2, 4 – 6 (самоосигуряващите се лица и лицата полагащи труд без трудово правоотношение), на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание. Тези лица са самоосигуряващи се лица по смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО. Редът, по който самоосигуряващите се лица подлежат на задължително осигуряване, е регламентиран в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), издадена от Министерски съвет по законова делегация от чл. 4, ал. 11 от КСО.
Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 1, ал. 1 НООСЛБГРЧМЛ). При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец („Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ образец ОКд-5) от изпълнителния директор на НАП, до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ). Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаване на декларация по ал. 3 от 1 до 31 януари на съответната календарна година. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година, самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването (чл. 1, ал. 4 НООСЛБГРЧМЛ).
Според действащата до 11.08.2020 г. разпоредба на чл. 1, ал. 6 от наредбата желанието за осигуряване на самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, се изразява чрез подаване на декларация по чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП (образец ОКд-5) до компетентната ТД на НАП. Осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията обр. ОКд-5.
На основание чл. 1, ал. 6 от НООСЛБГРЧМЛ (изм. ДВ, бр. 71 от 2020 г., в сила от 11.08.2020 г.) самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание, изразено както следва:
1. за лицата, които не са прекъснали или прекратили трудовата дейност, съответно осигуряването си, след като им е отпусната пенсия – с продължаване подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО;
2. за лицата, които започват трудова дейност след като им е отпусната пенсия – с подаване на декларация по ал. 2; в тези случаи осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията (Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице – образец Окд-5);
3. за лицата, които са прекъснали осигуряването си след като им е отпусната пенсия – с подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване; в тези случаи осигуряването се възобновява не по-рано от 1-во число на месеца, предхождащ месеца, през който са подадени.
Съгласно § 4, ал. 1 от ПЗР на ПМС № 199/07.08.2020 г. (в сила от 11.08.2020 г. – ДВ, бр. 71 от 2020 г.) за самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, на които е отпусната пенсия и които до датата на влизане в сила на § 1 са подавали данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО по реда на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. (отм.)) и/или на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13 от 17.12.2009 г. (обн. ДВ, бр. 1 от 2020 г.)), се счита, че са изразили желанието си да се осигуряват по предвидения с наредбата ред.
С оглед изложеното, Ви уведомявам, че в ИС на НАП, за лицето Ж.К. има подавани данни с декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ (Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.(отм.) и Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.), както следва:
– от „….. консултинг“ ЕООД – за м. 04.2018 г. с попълнени т. 14 – „Ден от който осигуряването е възникнало/възобновено“ – посочена е дата 24, т. 16 – „Дни в осигуряване – общо“ – 5 и т. 16.1 – „Отработени и други дни с осигурителни вноски“ – 5 и за м. 05.2018 г. с попълнени т. 16 – „Дни в осигуряване – общо“ – 20 и т. 16.1 – „Отработени и други дни с осигурителни вноски“ – 20, т.е. за пълен месец;
– от „ЕКК“ ООД – за периода от м. 06.2018 г. до м. 02.2021 г. вкл., с данни в т. 16 и т. 16.1 като посочените дни са за пълен месец.
За целия период, от 24.04.2018 г. до 28.02.2021 г., в т. 21 – „Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО“ е попълнен размерът на минималния осигурителен доход за съответната година, в т. 22 – „За фондове на ДОО без ТЗПБ върху сумите в т. 21“ – за периода от 24.04.20218 г. до 31.12.2019 г. е посочен размерът на осигурителната вноска за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (само за фонд „Пенсии“), след 01.01.2020 г. – посочената осигурителна вноска е и за фонд „Общо заболяване и майчинство“.

5/5

Вашият коментар