прилагане на осигурителното законодателство при унаследяване на предприятието на едноличен търговец (ЕТ) от негов наследник

3_ 844/16.05.2019 г.

КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1 и т. 2;
ТЗ, чл. 60, ал. 2;
КТ, чл. 123, т. 5;
КТ, чл. 325, т. 10

ОТНОСНО: прилагане на осигурителното законодателство при унаследяване на предприятието на едноличен търговец (ЕТ) от негов наследник

Според изложеното в запитването, ЕТ „ЛЛ“ е осъществявало дейност до смъртта на неговия представляващ на 17.12.2018 г. Впоследствие единият от наследниците е предприел действия по поемането на предприятието на починалия търговец по реда на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ). Наследникът е вписан в търговския регистър на 05.04.2019 г. като ЕТ „СС“. Трудовите договори на наетите лица са регистрирани по чл.123 от Кодекса на труда (КТ). Възникнал е проблем при подаване на декларации образец № 1 и образец № 6 за месеците януари, февруари и март 2019 г. По ЕИК на починалия търговец данните не се приемат, защото периодът, за който се подават данните е след датата на прекратяване на регистрацията на осигурителя. Също така и по новия ЕИК данните са отхвърлени, защото периодът, за който се подават данните е преди датата на регистрация на осигурителя.
В тази връзка е поставен въпросът как следва да се подадат данните по чл. 5, ал.4, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за наетите по трудово правоотношение работници до датата на пререгистрация на едноличния търговец в Агенцията по вписванията?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на (КСО, обн. ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 35/2019 г.), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО, обн. ДВ бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 24/2019 г.) и Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ, обн. ДВ бр. 21/2000г., посл. изм. ДВ бр. 36/2019 г.) e изразено следното становище:
ЕТ като субект на търговското право е физическо лице, което се регистрира като търговец, за да има право да осъществява търговска дейност. С регистрирането на ЕТ в Търговския регистър не възниква нов правен субект, а само се разширява правоспособността на физическото лице като се създава едно предприятие – съвкупност от права, задължения и отношения, но то остава част от патримониума на физическото лице.
При смърт на физическо лице – ЕТ се открива процедура по наследство, което включва както личното му имущество, така и предприятието. Наследяването се извършва при спазване правилата и разпоредбите на Закона за наследството (ЗН). Съгласно чл. 1 от ЗН наследството се открива в момента на смъртта, а според чл. 48 от закона, наследството се придобива с приемането му, а приемането произвежда действие от откриването на наследството.
Разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ТЗ дава възможност търговската дейност на починалия търговец да бъде продължена, когато това се желае от наследниците му. Носител на правата и задълженията във връзка с търговската дейност на починалото лице става наследникът, който поеме предприятието. До приемането на наследството лицето,
което има право да наследява, може да управлява наследствените имущества и да упражнява владелчески искове за запазването им (чл. 58 от ЗН).
След като наследниците определят кой поема дейността на предприятието на ЕТ, избраният наследник подава в Търговския регистър към Агенция по вписванията заявления, с които се стартират процедури по регистрация на ЕТ (ако наследникът няма) и прехвърляне на предприятието от наследодателя към наследника. На практика се случва, че през периода, в който тече процедурата по вписване на новите обстоятелства, дейността не спира, а продължава да се извършва от наследника – правоприемник въпреки, че документално прехвърлянето не е завършено.
Тъй като за работниците в посочения случай осигурителното правоотношение е вследствие на трудовото им правоотношение, за ЕТ е приложима хипотезата, предвидена от § 1, т. 1 от ДР на КТ. Съгласно посочената разпоредба работодател е и физическо лице, което самостоятелно наема служители или работници по трудово правоотношение. Също така на основание чл. 129 от КТ работодателят е длъжен да осигури работника или служителя при условия и по ред, установени в КСО и ЗЗО. Съгласно чл. 325, т. 10 от КТ трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му. Със смъртта на работодателя отпада основанието за съществуване на трудовия договор, защото вече не съществува лицето, за което наемният работник или служител е работил, а често пъти и съображенията, поради които е сключен трудовият договор. В случая със смъртта на лицето престава да съществува работодател, който би могъл да изпълни задълженията по КТ, както и осигурител по смисъла на КСО. Съгласно чл. 5, ал. 1 от КСО осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.
В случаите, в които наследници поемат предприятието на ЕТ с оглед разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ТЗ е налице универсално правоприемство и по смисъла на чл. 123 т. 5 от КТ трудовите, респективно осигурителните правоотношения с работниците и служителите могат да бъдат запазени.
Съгласно чл. 10, ал. 1 от КСО упражняването на трудова дейност е от основните правопораждащи предпоставки за възникване на осигуряване по смисъла на кодекса. Предвид цитираните разпоредби и изложените факти за въпросния период е продължило предоставяне на работна сила, досежно упражняване на трудова дейност от страна на наетите по трудови правоотношения лица.
В случаите, когато след смъртта на ЕТ трудова дейност извършва и наследникът на починалия търговец, за периода до датата на вписване на поемането на предприятието на ЕТ от него, може да се счита, че попада в хипотезата на лицата, подлежащи на осигуряване на основание чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО. Съгласно посочената разпоредба задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност. Освен това следва да се има предвид, че в сила от 01.01.2019 г. в кръга на самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО са включени и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а именно физическите лица, които са търговци по смисъла на ТЗ, но не са регистрирани като еднолични търговци. В случаите на регистрация на едно от посочените основания, се придобива качеството на самоосигуряващо се лице и осигурител за лицата по трудово правоотношение.
Редът за регистрация и осигуряване на самоосигуряващите се лица е уреден с НООСЛБГРЧМЛ. Задължителните осигурителни вноски за сметка на самоосигуряващото се лице и в качеството му на осигурител и за работниците се внасят по сметка на компетентната териториална дирекция на НАП. Компетентна териториална дирекция на НАП е териториалната дирекция по постоянния адрес на физическите лица, включително едноличните търговци (чл. 8, ал. 1, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс).
Извършващият трудова дейност и регистриран като задължено лице наследник на починалия търговец в качеството си на осигурител е и задължено лице по смисъла на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигурявашите се лица (Наредба № Н-8/2005 г.). В този аспект е необходимо да подава данни за осигурените лица, включително и за себе си с декларация обр. № 1 (приложение № 1) към наредбата за периода след смъртта на ЕТ до датата на вписване на поемането на предприятието на ЕТ.
В заключение следва да се отбележи, че ако наследникът се регистрира като самоосигуряващо се лице на основание посочените хипотези на чл. 4, ал. 3, т. 1 или т. 2 от КСО, може да подаде данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и 2 от същия кодекс за наетите по трудово правоотношение работници до датата на регистрацията му като едноличен търговец.

5/5

Вашият коментар