прилагане на осигурителното законодателство 149

Изх. № М-94-М-923
Дата: 02.06.2020 год.
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1;
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2;
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 4;
КСО, чл. 5, ал. 2;
КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1;
КСО, чл. 10;
НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 2;
Наредба № Н-13.

ОТНОСНО: прилагане на осигурителното законодателство

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-94-М-923 от 19.05.2020 г., желаете да получите становище по следните въпроси:
1. За периодите, в които търговското дружество не осъществява дейност, мога ли да подавам декларация за прекъсване на дейността си в качеството на самоосигуряващо се лице?
2. В периодите на преустановена дейност мога ли да получавам разходни документи на фирмата, абонаменти за информационни издания, списания и подобни?
3. От къде мога да изтегля актуална бланка за декларация образец №1?
Предвид поставените въпроси и относимите нормативни разпоредби, изразявам следното принципно становище:
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на основание за осигуряване по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и като общ принцип е изведена в чл. 10 от същия кодекс. С разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от КСО е дефинирано понятието самоосигуряващо се лице за целите на държавното обществено осигуряване. Това е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. В зависимост от осъществяваната трудова дейност основанието за осигуряване по КСО за самоосигуряващите се лица се определя с разпоредбите на чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от кодекса. Съгласно тези разпоредби задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност (чл. 4, ал. 3 т. 1 от КСО);
2. лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 4, ал. 3 т. 2 от КСО);
3. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (чл. 4, ал. 3 т. 4 от КСО).
Съгласно §1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на КСО самоосигуряващите се лица се считат за осигурени лица за времето, през което са изпълнени кумулативно следните условия:
* извършват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 от същия кодекс и;
* за което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от КСО.
Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица се урежда с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). На основание чл. 1, ал. 2 от тази наредба при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
Видно от цитираните разпоредби, е предвидена правна възможност, когато самоосигуряващото се лице не извършва трудова дейност, да декларира това обстоятелство по посочения ред, като осигуряването му по смисъла на КСО се прекъсва.
Понятието „трудова дейност“ не е дефинирано с КСО. Преценката, доколко самоосигуряващото се лице извършва или не трудова дейност, за която подлежи на осигуряване, и съответно декларира обстоятелства, релевантни към осигурителното правоотношение, се извършва след установяване на всички факти и обстоятелства в съответното производство по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от органите по приходите. В този смисъл, дали получаването на разходни документи на фирмата, абонаменти за информационни издания, списания, и подобни се счита за трудова дейност по смисъла на КСО, може да бъде установено по посочения ред.
На основание чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО самоосигуряващите се лица имат задължение да представят в НАП данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, дните в осигуряване и др. Тези данни се подават от самоосигуряващите се лица по реда на Наредба №Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13) с декларации обр. №1 или обр. №5, приложение №1, съответно №3 към същата наредба. Всички актуални бланки на декларациите по Наредба №Н-13 могат да бъдат намерени в официалната интернет страница на НАП – www.nap.bg в раздел документи-осигуряване.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ползването на отстъпка от 5 % при заплащане на пълния размер на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2007 г. в срок до 30 април, за имот /вероятно земя и сгради/ при въвеждан

Изх. № 26-Т-65Дата: 22.05.2008 год.ПЗР на ЗИДЗМДТ, § 14 В отговор на въпроса, който поставяте относно ползването на отстъпка от 5 % при заплащане на

ЗДДС, чл.96, aл. 3,ЗДДС, чл.96, aл. 1

В Дирекция ”ОДОП” –постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …./ 19.12.2013 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството не е регистрирано по ЗДДС и е

Писмо с Изх. №20-00-334; 04.09. 2019 г.;

Изх. №20-00-33404.09. 2019 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №20-00-334/16.08.2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона

обстоятелството, дали лицето едновременно с това е наето или самостоятелно заето лице в друга държава-членка и поради тази причина в настоящото становище ще бъде разгледана само хипотезата, при която

1_88/25.09.2009 г. чл.4, ал.1, т.1 от КСО чл.13.2 от Регламент № 1408/71Във връзка с Ваше запитване, постъпило с вх.№……….. в Дирекция „Обжалване и управление на

Облекчения по отношение на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данък върху превозните средства за лица с намалена работоспособност.

ОТНОСНО: Облекчения по отношение на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъции данък върху превозните средства за лица с намалена работоспособност. В запитването е