прилагане на осигурителното законодателство 152

Изх. № М-26-С-659
Дата: 16.11.2020 год.
КТ, чл. 62, ал. 5;
КТ, чл. 129;
КТ, чл. 301;
ДОПК, чл. 10, ал.2;
КСО, чл. 4;
КСО, чл. 5;
КСО, чл. 10;
КСО, чл. 137;
ЗЗО, чл. 33;
ЗЗО, чл. 40.

ОТНОСНО: прилагане на осигурителното законодателство

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №М-26-С-659 от 5.11.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Търговско дружество планира да наеме на срочен трудов договор за извършване на определена работа дете-актьор, на възраст под 14 години. Трудовият договор с това лице, в съответствие с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст, ще се подпише от родителя, който го представлява. Възнаграждението ще се изплати по банковата сметка на родителя.
Във връзка с гореизложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Кой се явява работник или служител по трудовия договор и чии данни – три имена и ЕГН- се включват в уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ – на детето, което полага труда или на родителя, подписал договора, в качеството си на представляващ детето?
2. На кого се дължи възнаграждението по трудовия договор – на детето, което полага труда или на родителя, по чиято сметка се превежда?
3. Ако възнаграждението се дължи на детето, следва ли да се удържат осигурителни вноски върху трудовото възнаграждение и чии данни – ЕГН и имена – се посочват в декларация образец № 1 от Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13)?
4. Ако се дължат осигурителни вноски и данните в декларация обр. №1 се подават по ЕГН и имена на детето, то има ли право детето да избере фонд за ДЗПО?
Предвид така изложената фактическа обстановка, поставените въпроси и относимите нормативни разпоредби, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Отношенията при предоставянето на работна сила, включително и от лица, ненавършили 15 години се уреждат като трудови правоотношения по смисъла на Кодекса на труда (КТ). В тази връзка с разпоредбите на Раздел I на Глава петнадесета на кодекса се предвижда специална закрила на категории работници и служители, където попадат и наетите лица, ненавършили 15 години, които могат да участват в снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други представления, но при облекчени условия и в съответствие с изискванията за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие. Наредбата за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст урежда реда за приемане на работа и условията на труд на тези лица, когато са привлечени за участие в снимане на филми, театрални и други представления съгласно чл. 301, ал. 3 от КТ. На основание чл. 2, ал. 2 от наредбата трудовият договор с лице, ненавършило 14 годишна възраст, се сключва от негов родител или настойник. Тази разпоредба на наредбата е в съответствие с чл. 3 от Закона за лицата и семейството (ЗЛС), където се определя, че лицата, които не са навършили 14-годишна възраст, са малолетни и вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители – родители или настойници. С разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс също е предвидено, че в производствата по този кодекс малолетните лица се представляват от техните родители, съответно настойници или попечители.
Видно от посочените в писмото Ви обстоятелства трудът по трудовото правоотношение ще се полага от лицето, ненавършило 14-годишна възраст, но предвид цитираните разпоредби правното действие от името на това лице – сключване на трудовия договор се извършва от негов родител или настойник. Следователно в уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ се посочват данните на лицето, ненавършило 14-годишна възраст, което полага труд.
На основание чл. 129 от КТ търговското дружество, в качеството си на работодател, има задължение да осигури работника или служителя при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). С КСО трудовата дейност се определя като една от правопораждащите предпоставки за възникване на основание за социално осигуряване. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 10 от същия кодекс, съгласно която осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от кодекса и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването ?. Следва да се има предвид и допълнителната разпоредба на §1, т. 3 от допълнителните разпоредби на КСО, където е дефинирано понятието „осигурено лице“ като физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4, ал. 1 или чл. 4а, ал. 1 и за което са внесени или дължими осигурителни вноски.
С оглед цитираните разпоредби от кодекса за периодите, през които въпросното лице извършва трудова дейност, то има качество на осигурено лице по смисъла на 4, ал. 1, т. 1 и §1, т. 3 от допълнителните разпоредби на същия кодекс и ще подлежи на осигуряване по определения с кодекса ред независимо от факта, че не е ненавършило 14-годишна възраст. В тази връзка осигурителят (търговското дружество-работодател) следва да подава данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от КСО по реда на Наредба №Н-13. В данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО се посочват ЕГН и имена на осигуреното лице, а както беше отбелязано, лицето, което не е навършило 14-годишна възраст, е осигурено лице по смисъла на същия кодекс.
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е определен в чл. 33 от ЗЗО, а редът за осигуряване на лицата е регламентиран с чл. 40 от закона. В този смисъл, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от закона за работниците и служителите здравноосигурителните вноски се определят и се внасят върху дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.
Предвид последният от поставените въпроси, според чл. 137, ал. 3 от КСО осигурените лица участват в универсален пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване. Редът за подаване на заявлението и изискванията към формата и съдържанието му се определят с наредба на Комисията за финансов надзор. Съгласно §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложение на чл.189б от ЗКПО за преотстъпване на данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като на регистриран земеделски производител за 2010г.

2_424/22.03.2011чл.48, ал.6 и ал. 7 от ЗДДФЛчл.189б от ЗКПО ОТНОСНО: приложение на чл.189б от ЗКПО за преотстъпване на данък върху годишната данъчна основа за доходите

данъчно третиране по реда на ЗКПО на предоставени стипендии под формата на дарение.

Изх.№….…Гр.СофияДО ……………….КОПИЕ:ДИРЕКЦИЯ “ОУИ” – СОФИЯОтносно: данъчно третиране по реда на ЗКПО на предоставени стипендии под формата на дарение.Уважаема госпожо …………,Ве постъпило писмо с вх.№ …………/17.03.2006г.

Изх. № М-94-Д-194

Изх. № М-94-Д-194Дата: 15.07.2019 год. ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;Наредба №Н-18, чл. 25, ал.7;ДР на Наредба № 18, § 1, т. 19. ОТНОСНО:

определяне на приложимото осигурително законодателство във връзка със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Изх. № 53-00-91309.10.2013 г. ЗЗОчл.33, ал. 2чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б” Вдирекция „Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” .е постъпило Вашеписмено запитване,приетопод № 53-00-913 от

строят многофамилна жилищна сграда, за което ще сключат договор със строителна фирма, като част от апартаментите ще получат като обезщетение и смятат да извършат продажба на повечето от тях

В Дирекция ОДОП …… постъпиха писмени запитвания с вх. № 94-00-16 от 11.02.2020 г. и № 94-00-17 от 11.02.2020 г., относно прилагане на Закона за