прилагане на осигурителното законодателство 152

Изх. № М-26-С-659
Дата: 16.11.2020 год.
КТ, чл. 62, ал. 5;
КТ, чл. 129;
КТ, чл. 301;
ДОПК, чл. 10, ал.2;
КСО, чл. 4;
КСО, чл. 5;
КСО, чл. 10;
КСО, чл. 137;
ЗЗО, чл. 33;
ЗЗО, чл. 40.

ОТНОСНО: прилагане на осигурителното законодателство

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №М-26-С-659 от 5.11.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Търговско дружество планира да наеме на срочен трудов договор за извършване на определена работа дете-актьор, на възраст под 14 години. Трудовият договор с това лице, в съответствие с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст, ще се подпише от родителя, който го представлява. Възнаграждението ще се изплати по банковата сметка на родителя.
Във връзка с гореизложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Кой се явява работник или служител по трудовия договор и чии данни – три имена и ЕГН- се включват в уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ – на детето, което полага труда или на родителя, подписал договора, в качеството си на представляващ детето?
2. На кого се дължи възнаграждението по трудовия договор – на детето, което полага труда или на родителя, по чиято сметка се превежда?
3. Ако възнаграждението се дължи на детето, следва ли да се удържат осигурителни вноски върху трудовото възнаграждение и чии данни – ЕГН и имена – се посочват в декларация образец № 1 от Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13)?
4. Ако се дължат осигурителни вноски и данните в декларация обр. №1 се подават по ЕГН и имена на детето, то има ли право детето да избере фонд за ДЗПО?
Предвид така изложената фактическа обстановка, поставените въпроси и относимите нормативни разпоредби, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Отношенията при предоставянето на работна сила, включително и от лица, ненавършили 15 години се уреждат като трудови правоотношения по смисъла на Кодекса на труда (КТ). В тази връзка с разпоредбите на Раздел I на Глава петнадесета на кодекса се предвижда специална закрила на категории работници и служители, където попадат и наетите лица, ненавършили 15 години, които могат да участват в снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други представления, но при облекчени условия и в съответствие с изискванията за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие. Наредбата за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст урежда реда за приемане на работа и условията на труд на тези лица, когато са привлечени за участие в снимане на филми, театрални и други представления съгласно чл. 301, ал. 3 от КТ. На основание чл. 2, ал. 2 от наредбата трудовият договор с лице, ненавършило 14 годишна възраст, се сключва от негов родител или настойник. Тази разпоредба на наредбата е в съответствие с чл. 3 от Закона за лицата и семейството (ЗЛС), където се определя, че лицата, които не са навършили 14-годишна възраст, са малолетни и вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители – родители или настойници. С разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс също е предвидено, че в производствата по този кодекс малолетните лица се представляват от техните родители, съответно настойници или попечители.
Видно от посочените в писмото Ви обстоятелства трудът по трудовото правоотношение ще се полага от лицето, ненавършило 14-годишна възраст, но предвид цитираните разпоредби правното действие от името на това лице – сключване на трудовия договор се извършва от негов родител или настойник. Следователно в уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ се посочват данните на лицето, ненавършило 14-годишна възраст, което полага труд.
На основание чл. 129 от КТ търговското дружество, в качеството си на работодател, има задължение да осигури работника или служителя при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). С КСО трудовата дейност се определя като една от правопораждащите предпоставки за възникване на основание за социално осигуряване. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 10 от същия кодекс, съгласно която осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от кодекса и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването ?. Следва да се има предвид и допълнителната разпоредба на §1, т. 3 от допълнителните разпоредби на КСО, където е дефинирано понятието „осигурено лице“ като физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4, ал. 1 или чл. 4а, ал. 1 и за което са внесени или дължими осигурителни вноски.
С оглед цитираните разпоредби от кодекса за периодите, през които въпросното лице извършва трудова дейност, то има качество на осигурено лице по смисъла на 4, ал. 1, т. 1 и §1, т. 3 от допълнителните разпоредби на същия кодекс и ще подлежи на осигуряване по определения с кодекса ред независимо от факта, че не е ненавършило 14-годишна възраст. В тази връзка осигурителят (търговското дружество-работодател) следва да подава данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от КСО по реда на Наредба №Н-13. В данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО се посочват ЕГН и имена на осигуреното лице, а както беше отбелязано, лицето, което не е навършило 14-годишна възраст, е осигурено лице по смисъла на същия кодекс.
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е определен в чл. 33 от ЗЗО, а редът за осигуряване на лицата е регламентиран с чл. 40 от закона. В този смисъл, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от закона за работниците и служителите здравноосигурителните вноски се определят и се внасят върху дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.
Предвид последният от поставените въпроси, според чл. 137, ал. 3 от КСО осигурените лица участват в универсален пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване. Редът за подаване на заявлението и изискванията към формата и съдържанието му се определят с наредба на Комисията за финансов надзор. Съгласно §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията

Вашият коментар