прилагане на осигурителното законодателство 153

Изх. № 26-Н-33
Дата: 16.08.2018 год.
КСО, чл. 9, ал. 2, т. 2;
КСО, чл. 108, ал. 3;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 5.

ОТНОСНО: прилагане на осигурителното законодателство

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №26-Н-33 от 03.08.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Работник по трудово правоотношение е бил в „самоотлъчка“ за периода 01.02.2018-09.03.2018 г. От 12.03.2018 г. до 16.05.2018 г. е във временна неработоспособност поради общо заболяване, за което са представени болнични листове. Въз основа на ревизионен акт, съставен от контролен орган на Националния осигурителен институт (НОИ), е установен начет за неправилно изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване за посочения период. На основание чл. 108, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) са издадени задължителни предписания за заличаване на подадените данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО за периодите на временна неработоспособност поради общо заболяване с мотива, че лицето не е осигурено за общо заболяване и майчинство към началната дата на настъпване на неработоспособността и няма право на парично обезщетение за временна неработоспособност.
Поставени са следните въпроси:
1. Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на временна неработоспособност поради общо заболяване?
2. В случай, че се дължат здравноосигурителни вноски, как следва да се подадат данните с декларация образец №1 по реда на Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8 от 2005 г.) за посочения период, тъй като заличаване на подадените данни с декларация образец №1 въз основа на издадените задължителни предписания на НОИ в този случай ще бъде некоректно?
Предвид изложената фактическа обстановка и в съответствие с относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), по поставените въпроси в рамките на нормативно установената компетентност на НАП, Ви уведомявам за следното:
За цитирания в писмото период от 12.03.2018 г. до 16.05.2018 г. лицето е във временна неработоспособност поради общо заболяване, за което обстоятелство е представило болнични листа. Независимо, че за дните във временна неработоспособност то не получава парично обезщетение от държавното обществено осигуряване, това са дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, които се зачитат за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 2, т. 2 от КСО, тъй като трудовото му правоотношение не е прекратено.
Нормативната уредба, която определя дохода, сроковете и начина на внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, е чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Съгласно тази разпоредба здравноосигурителните вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от КТ се дължат върху минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Доходът, върху който са дължат здравноосигурителните вноски за тези лица, е обвързан с минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и не е съотносим към размера на получавано обезщетение от държавното обществено осигуряване. Съгласно чл. 9, т. 2 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2018 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 510 лв.
Видно от изложеното, задължителните здравноосигурителни вноски за лицето за периодите на временна неработоспособност поради общо заболяване се дължат по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО, независимо от това дали то има право на обезщетение за временна неработоспособност от държавното обществено осигуряване.
Съгласно чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗО за задължително осигурените лица в Националната здравноосигурителна каса, с изключение на лицата до 18-годишна възраст и лицата по чл. 40, ал. 5 от същия закон, от възникване на задължението им за здравно осигуряване се подават ежемесечно данни в НАП по ред, определен с наредба на министъра на финансите. Лицата, които имат задължение да внасят здравноосигурителни вноски, с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, подават декларации за сумите за дължимите вноски за здравно осигуряване. Редът за подаване на декларациите е определен в Наредба №Н-8 от 2005 г.
На основание изложеното в конкретния случай, ако въз основа на задължителните предписания на НОИ, данните, подадени в декларация образец №1 по реда на Наредба №Н-8 от 2005 г. за периода на временната неработоспособност на лицето, са заличени, следва да се има предвид, че във връзка със здравното му осигуряване за тези периоди е необходимо да се подадат коректни данни в съответствие с изискванията на същата наредба. В декларация образец №1 дните в неплатен отпуск за временна неработоспособност следва да се отразят в точка 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“, а в точка 27 „Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване“ се попълва осигурителния доход по чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за периодите на временна неработоспособност поради болест.

зАМ. Изпълнителен Директор на НАП:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *