прилагане на разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Изх. № 24-39-118
Дата: 06.02.2019 год.
ЗДДС, чл. 28;
ППЗДДС, чл. 21, ал. 1, т. 1.

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-118/07.11.2018 г., с искане за допълнителен отговор по поставен, в предходно Ваше писмо, постъпило в ОДОП … с вх. № 53-04-76/05.02.2018 г., въпрос относно прилагането на разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, установено на територията на страната и регистрирано за целите на данъка върху добавената стойност в страната, извършва доставка на стоки, изпращани или превозвани от територията на страната до трета страна (износ на стоки). При извършването на дейността си дружеството ползва услугите на митнически агент, който осъществява формалностите по износа и взаимодейства с органите на Агенция „Митници“. След напускане на стоките на митническата територия на България, митническият агент предоставя на дружеството извлечение от електронната система на Агенция „Митници“, представляващо митническа декларация с посочена дата, на която стоката е напуснала територията на страната. Извлечението е от две части, като на първата е поставен саморъчен подпис и печат на митнически орган, а на втората, която е със знак „копие“, е посочена датата на напускане на стоките на територията на България, но не съдържа подпис и печат на митнически орган.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Посоченото извлечение от електронната система на Агенция „Митници” изпълнява ли изискването на чл. 21, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС за доказване на доставката по чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по зададения от Вас въпрос.
Документите, с които се удостоверява наличието на обстоятелства за облагане с нулева ставка на данъка върху добавената стойност на доставка по чл. 28, т. 1 и т. 2 от ЗДДС, когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, са регламентирани в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС. Съгласно т. 1 на посочената разпоредба (изм. – ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) доставчикът следва да разполага с митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, удостоверяващ напускането на стоките от митническо учреждение на напускане или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство.
Когато е извършено деклариране по електронен път при поставяне на стоки под митнически режим, поради което данъчно задълженото лице не притежава митническа декларация на хартия, на същото е предоставена възможност по негово писмено искане съгласно чл. 15 от Наредба № 5 от 29 юни 2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път (Наредбата), след поставяне на стоките под митнически режим, митническите органи да разпечатат на хартия копие на електронната митническа декларация по образеца, утвърден от министъра на финансите по реда на чл. 62, ал. 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, установяващ Митническия кодекс на Общността. В този случай, в клетка „D/J Контрол на отправно/получаващо митническо учреждение“ на хартиената декларация, с червено се отбелязват думите „Разрешен режим“ и се полага подпис и личен печат, а в горния десен ъгъл се поставят с червено думите „Копие на електронна митническа декларация“ (чл. 15, ал. 2 от Наредбата). Предвид това, в случай че дружеството притежава на хартия копие на електронната митническа декларация по образеца, утвърден от министъра на финансите по реда на чл. 62, ал. 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, установяващ Митническия кодекс на Общността, като съгласно изискването в чл. 15, ал. 2 от Наредбата в клетка „D/J Контрол на отправно/получаващо митническо учреждение“ на хартиената декларация с червено са отбелязани думите „Разрешен режим“ и е положен подпис и личен печат, а в горния десен ъгъл са поставени с червено думите „Копие на електронна митническа декларация“, същото следва да послужи за удостоверяване наличието на обстоятелства за облагане с нулева ставка на данъка върху добавената стойност на извършена от дружеството доставка по чл. 28, т. 1 и т. 2 от ЗДДС.
Независимо от горното, доколкото митническата администрация на основание чл. 12, ал. 1 от Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между Агенция Митници и Национална агенция за приходите, издадена на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от Закона за митниците и чл. 24, ал. 1 и чл. 26 от Закона за Националната агенция за приходите, предоставя на приходната администрация информация по електронен път за приетите митнически документи за износ и органът по приходите при извършване на съответно производство по установяване на задълженията за данъци на данъчно задължено лице има достъп до съответния митнически документ, няма пречка за удостоверяването на извършения от дружеството износ същото да предостави в хода на производството съответния митнически документ на хартия без същият да е подписан и подпечатан по реда на горепосочената Наредба.

ЗАМ. Изпълнителен Директор на НАП:
(АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ)

5/5

Вашият коментар