Прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 158

Изх. № М-24-36-71
Дата: 22.03.2021 год.

ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 2

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-36-71/22.10.2020 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Училището е възложител по договори, сключени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с редица издателства за доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти, електронно четими учебници и др. Всички визирани договори са сключени в период преди 30.06.2020 г. Посочената обща цена в договорите е с включен данък върху добавената стойност (ДДС). С оглед действащото тогава законодателство, цената по договорите е формирана от съответната данъчна основа и ДДС, в размер на 20 на сто.
На датата на данъчното събитие, след 01.07.2020 г., по една от доставките доставчикът е издал фактура, като е приложил данъчна ставка от 20 на сто. Съгласно другите приложени към запитването фактури, за доставките с дата на данъчно събитие след 01.07.2020 г. е приложена намалена данъчна ставка от 9 на сто. За да съответства общата стойност по фактурата с цената, посочена в договора за доставка, изпълнителят е завишил размера на данъчната основа. Доставките по договорите са извършени и са издадени съответните фактури. Видно от приложените фактури, датите на данъчните събития са след 30.06.2020 г.
Предвид промяната в ЗДДС и въвеждане на данъчна ставка от 9 на сто по реда на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС поставяте следните въпроси:
1. Допустимо ли е за доставка на учебници с дата на данъчното събитие след 01.07.2020 г. да се приложи стандартна данъчна ставка от 20 на сто, така както е посочено в приложената фактура?
2. За доставки, осъществени след 01.07.2020 г., с приложена ставка на ДДС в размер на 9 на сто, правилно ли е определена данъчната основа като е взета предвид общата цена по договора, сключен преди 30.06.2020 г.? Следва ли да се прилага намалената данъчна ставка от 9 на сто за доставки на стоки, договорени преди 30.06.2020 г., но изпълнени след датата на промяната на данъчната ставка?
3. В случай на положителен отговор на втори въпрос, това означава ли, че договорената цена, включваща данъчната основа, която остава непроменена, и при прилагане на намалената данъчна ставка от 9 на сто, фактически ще доведе до намаляване на общата договорена цена?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по направеното запитване:
1. Относими норми от ЗДДС и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС):
Редът за определяне на данъчната основа, върху която се начислява данък при доставка на стока/услуга по смисъла на чл. 6/9 от ЗДДС, е определен в чл. 26 от същия закон.
Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗДДС данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. Данъчната основа, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон, увеличена и/или намалена с елементите, посочени в ал. 3 и ал. 5 от същия законов текст.
По силата на чл. 67, ал. 1 от ЗДДС и чл. 53, ал. 1 от ППЗДДС размерът на данъка се определя, като данъчната основа се умножи по ставката на данъка – Д = (ДО x ДС) / 100, където Д е размерът на данъка за конкретната доставка, ДО – данъчната основа на конкретната доставка, а ДС – съответната данъчна ставка.
Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена (ал. 2 на чл. 67 от ЗДДС). В този случай, на основание чл. 53, ал. 2 от ППЗДДС, размерът на данъка се определя по следната формула: Д = (Ц x ДС) / (100 + ДС), където Д е размерът на данъка за конкретната доставка, Ц – договорената цена с включен данък или обявената цена на дребно по конкретната доставка, а ДС – съответната данъчна ставка.
2. Данъчно третиране по ЗДДС
Съобразявайки цитираните разпоредби, доколкото към запитването не са приложени договорите по разглеждания казус, но се сочи, че в сключените от възложителите договори „Посочената обща цена в договорите е с включен ДДС. С оглед действащото тогава законодателство, цената по договорите е формирана от съответната данъчна основа и ДДС, в размер на 20 на сто“, извън случаите на чл. 41, т. 3 от ЗДДС са възможни следните хипотези на данъчно третиране:
– когато е налице сключен договор с посочена само крайна цена, в която е включен и дължимият по доставката данък
В този случай приложение следва да намери разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗДДС и размерът на данъка следва да се определи по формулата, посочена в чл. 53, ал. 2 от ППЗДДС. Когато данъчното събитие възниква след 30.06.2020 г., доставката се документира с фактура с приложена намалена ставка на данъка от 9 на сто, в сила от 01.07.2020 г. При допусната грешка при документирането на доставката, коригирането на грешката се извършва по реда на чл. 116 от ЗДДС.
– когато е налице сключен договор, в който изрично е вписан размер от 20 на сто на данъка, както и когато е сключен договор, в който е посочена отделно данъчната основа и размерът на данъка или данъчната основа и крайната цена, макар и без изрично да е записано, че ставката на данъка е в размер от 20 на сто
В тези случаи следва да се приеме, че между страните е договорена данъчната основа на съответната доставка. Размерът на данъка следва да се определи по формулата, посочена в чл. 53, ал. 1 от ППЗДДС. В тези случаи, когато данъчното събитие възниква след 30.06.2020 г., промяната в размера на ставката на данъка по силата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС (в сила от 01.07.2020 г.) няма да доведе до промяна в стойността на данъчната основа на доставката, а до намаление на упоменатата в договора крайна цена на съответната доставка. Аргумент за това е обстоятелството, че данъкът върху добавената стойност, въпреки че се заплаща от получателя по облагаема доставка на неговия доставчик, всъщност, съобразно принципите на облагане и механизма на действие на същия, следва да е неутрален за икономическите оператори и се събира в полза на бюджета. Предвид нормативното намаление на данъчната ставка, след влизане в сила на изменението данъкът се дължи в намаления съобразно приложимата ставка размер.
Следва да имате предвид, че относно приложението на намалената ставка на ДДС от 9 на сто съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г., в частта му за намалената данъчна ставка на доставките на книги е издадено становище с изх. № 20-00-100/29.06.2020 г. от зам. изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, допълнено със становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г. Цитираните становища можете да намерите на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.
Следва да имате предвид, че изложеното становище се отнася единствено до тълкуването и прилагането на ЗДДС и ППЗДДС.
В случай че въпросът Ви е в аспект прилагането на ЗОП и в частност относно това дали при така обявените и проведени процедури за възлагане на обществените поръчки и сключените въз основа на тях договори, изменението на данъчните основи на доставките, документирано от изпълнителите, аргументирано със законовата промяна на ставката на данъка за договорените доставки, е допустимо съобразно нормите на ЗОП, Ви уведомявам, че въпросите относно тълкуването и прилагането на този закон не са от компетентността на НАП.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията

Вашият коментар