Прилагане на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

ДОПК – чл. 17, ал. 1, т. 2 и 5, чл. 103, ал. 1, чл. 104, чл. 128, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 и 2

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В Дирекция ”Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …………/13.07.2018 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ……….., офис ………, в което поставяте въпроси по прилагане на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Във връзка с първия поставен въпрос в запитването относно дължимостта на начислените лихви в данъчно-осигурителната Ви сметка върху авансовите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и за здравно осигуряване, отнасящи се за 2013, 2014 и 2015 г., които сте внасяли в законоустановените срокове, но сте декларирали със закъснение с декларация образец № 6 (на 03.07.2017 г.), в резултат на което с внесените суми сте погасили други Ваши задължения, чийто падеж междувременно е настъпил, Ви уведомявам за следното:
Правата на задължените лица са регламентирани в чл. 17, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). По смисъла на т. 2 и т. 5 от същия член, задължените лица имат право да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им, както и правото да получат информация за публичните им задължения, и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.
С оглед визираните в чл. 4 от ДОПК принципи за самостоятелност и независимост на органите по приходите, не се изготвя отговор/становище на писмено запитване, когато се поставят въпроси, свързани с неприключило данъчно-осигурително производство, в което клиентът е страна. Тъй като към настоящия момент отправеното от Вас запитване е предмет на неприключило административно производство, компетентен да отговори на същото е органът, който ръководи и участва в съответното производство.
По отношение на втория зададен въпрос, свързан с необходимостта от извършване на корекция на данните от подадената вече Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. и Справката за окончателния размер на осигурителния доход към нея, както и с възможността декларираните в повече задължения да бъдат прихванати за други Ваши задължения или да Ви бъдат възстановени, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 104, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) след подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването ?, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения. В ал. 2 на същата разпоредба е посочено, че промени в подадена декларация се извършват с нова декларация. Подадена след изтичането на срока по ал. 1 декларация за промени се смята за неподадена и не поражда правни последици за целите на данъчното облагане (чл. 104, ал. 3 от ДОПК). Според ал. 4, коригиращи декларации за задължителни осигурителни вноски могат да се подават и след изтичане на законоустановения срок за подаване.
При установяване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването ? или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации съгласно изискванията на данъчното и осигурителното законодателство за подаване на декларации или информация, извън случаите по чл. 101, ал. 4 и чл. 102, ал. 4, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаването на съобщението (чл. 103, ал. 1 от ДОПК). Отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация. Подаването на новата декларация, извършено в срока по ал. 1, ползва подателя, независимо от чл. 104, ал. 3 (чл. 103, ал. 2 от ДОПК).
За да бъдат отстранени несъответствията в подадената от Вас годишна данъчна декларация и справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г., трябва да уведомите писмено компетентната ТД на НАП за възникналата ситуация, с оглед предприемане на действия от страна на органите по приходите за установяване на действителния размер на задълженията Ви за данък и за задължителни осигурителни вноски за 2013 г.
На основание чл. 128, ал. 1 от ДОПК недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите (НАП), се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от НАП. Прихващането или възстановяването на недължимо платени суми се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на задълженото лице, което следва да бъде придружено от подкрепящите го документи. Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон не е предвидено друго. След постъпване на искането за прихващане или възстановяване може да се възложи извършването на ревизия или проверка (чл. 129, ал. 1 и 2 от ДОПК).