прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Изх. № 24-39-87
Дата: 27.11.2019 год.

ЗДДС, чл. 118, ал. 18;
Наредба № Н-18, чл. 52з, ал. 3;
Наредба № Н-18, Приложение 32.

ОТНОСНО: прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-87/17.05.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
„А…“ ЕООД използва касов апарат и програма „…“, която отговаря на изискванията за „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО), но същата все още не е лицензирана.
В тази връзка въпросите Ви по същество са:
1. Трябва ли да бъде приложен срокът до 30.09.2019 г. за деклариране на програмата при наличие на гореизложения казус с лицензирането на софтуера?
2. Този срок (30.09.2019 г.) важи ли за закупуване на касов апарат, при положение че се използва СУПТО?
3. Допуска ли се едновременна регистрация на касов апарат и софтуер със срок 30.09.2019 г.?

4. При положение че софтуерът не бъде регистриран до края на м. септември, ще бъде ли лицето в нарушение, ако тогава бъде закупен касов апарат?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по зададените от Вас въпроси:
Съгласно чл. 118, ал. 18 от ЗДДС лице, което използва софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да използва само софтуер, който е включен в публичния електронен списък. Това означава, че ако даден софтуер не е включен в публичния списък, ползвателите на този софтуер нямат право да го използват.
На основание чл. 52з, ал. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в приложение № 29 изисквания. Софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства в този обект с изключение на софтуер по чл. 52а, ал. 2.
В случай че дружеството иска да продължи да използва програмата „……..“, тя трябва да отговаря на изискванията в приложение № 29 и да бъде включена в публичния електронен списък, поддържан от НАП.
Предвид изложеното в запитването лицето подпомага стопанската си дейност в търговския си обект със софтуер, който отговаря на изискванията за СУПТО. На основание § 75, ал. 1 и ал. 2 към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, в сила от 24.09.2019 г., лицата по чл. 3, независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31.01.2020 г. Тези лица подават информацията съгласно Приложение № 32 в срок до 31.03.2020 г.

Следователно, лицето може да използва касовия си апарат (стар или нов), който не е свързан към софтуера за управление на продажби, до 31.01.2020 г. След тази дата не се допуска в един обект да функционира софтуер за управление на продажби, който не е включен в публичния електронен списък на НАП, и който не управлява всички ФУ в обекта .

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар