прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Изх. № М-24-36-39
Дата: 27.11.2019 год.
Наредба №Н-18, чл. 3, ал. 1;
Наредба №Н-18, чл. 4, т. 11.

ОТНОСНО: прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-36-39/25.03.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Лицето стопанисва търговски обект в с. П….., община Т…., област С…. Жителите на селото са 35 човека. Населеното място се намира в котловина, в която няма покритие на мрежите на мобилните оператори, извършващи дейност на територията на България. Представител на дружеството, с което лицето е сключило договор за поддръжка на фискалното устройство, е констатирало факта за липса на покритие, за което има издаден протокол.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Нужно ли е да бъде закупуван или актуализиран софтуерът на фискалното устройство, с което се работи в момента, във връзка с промените на Наредба № Н-18/2006 г. при положение, че не е налична никаква мобилна връзка?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ) или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД), освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Изключенията от задължението за регистриране на продажбите в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.
Считано от 28 септември 2019 г. е в сила разпоредбата на чл. 4, т. 11 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г., съгласно която не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва продажби във/от търговски обекти, намиращи се на места с постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилен оператор поради липса на покритие.
В тази връзка, Ви уведомявам, че ако са изпълнени условията на цитираната разпоредба, за Вас не възниква задължение за регистриране и отчитане на продажбите на стоки или услуги по реда на Наредба № Н-18/2006 г. до осигуряване на покритие от страна на мобилен оператор.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар