прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Изх. № М-94-Ц-27
Дата: 12.07.2019 год.
ЗДДС, чл. 118, ал. 3;
Наредба Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1.

ОТНОСНО: прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 94-Ц-27/04.07.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, извършващо ИТ услуги, не разполага с фискално устройство. Плащанията по издадените фактури се извършват чрез банкови преводи, като за улеснение на клиентите е планирано закупуването на апарат (ПОС терминал). Дружеството, предлагащо апарата и услугата е „……“ АД, като в създадения профил за управление на my……. могат да се правят извлечения за извършените транзакции.
В тази връзка въпросът Ви по същество е:
Необходимо ли е закупуване на фискално устройство, за да се приемат плащания с карти?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по зададения от Вас въпрос:
На основание чл. 118, ал. 1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.
Съгласно чл. 118, ал. 3 от ЗДДС фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки се определят с Наредба №Н-18/2006 г.
На основание чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Предвид изложеното в запитването, на основание горепосочените разпоредби, ако дружеството приеме плащане, извършено: в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, на основание чл. 118, ал. 3 от ЗДДС за него ще е налице задължение за издаване на фискална касова бележка от ФУ, като изключенията от задължението за издаване на касова бележка са определени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба №Н-18/2006 г.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар