Прилагане на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в случаите на отсъствие на органа, възлагащ ревизия и на ръководителя на ревизия

Изх. № 24-34-84
Дата:03.02.2014год.
ДОПК, чл. 7, ал. 3;
ДОПК, чл. 76, ал. 2;
ДОПК, чл. 112, ал. 2, т. 1;
ДОПК, чл. 119, ал. 2;
ЗДСл., чл. 84.
Относно: Прилагане на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в случаите на отсъствие на органа, възлагащ ревизия и на ръководителя на ревизия
1. Относно заместване на отсъстващ служител в ревизионното производство
Съгласно чл. 112, ал. 2, т. 1 от ДОПК ревизиясе възлага от определен от териториалния директор на компетентната териториална дирекция орган по приходите. По силата на действащата от началото на 2013 г. редакция на разпоредбата на чл. 119, ал. 2 от ДОПК (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.) ревизионният акт следва да се издадесъвместно от органа, възложил ревизията и от ръководителя на ревизията.
Органите по приходите имат статут на държавни служители по смисъла на чл. 2 от ЗДСл, поради което разпоредбите на ДОПК следва да се тълкуват във връзка с разпоредбите на ЗДСл относно заместването на държавните служители.
В разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 на чл. 84 от ЗДСл е уредена процедурата по определяне на заместник на отсъстващ държавен служител: „При отсъствие на държавен служител изпълнението на служебните задължения се осъществява от непосредствения ръководител или от друг държавен служител от състава на съответната администрация. Заповедта за заместване се издава от органа по назначаването въз основа на искане от непосредствения ръководител.”.Заместването се извършва в случаите, когато лицето – титуляр на правомощията, е в обективна невъзможност да ги изпълнява. В тези случаи, предвид необходимостта от непрекъснато функциониране на административния орган, по искане на непосредствения ръководител с изрична писмена заповед органът по назначаването определя за времето на отсъствието натитуляра негов заместник – служител по служебно правоотношение от състава на същата администрация.
Нормативна възможност за делегиране на правомощия на органа по назначаване се съдържа в разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от ЗДСл, която дава право на изпълнителния директор на НАП в качеството му на орган по назначаването да делегира на директора на ТД свои правомощия по служебното правоотношение с държавните служители от съответната териториална дирекция. Така при надлежно оправомощаване от органа по назначаването, териториалният директор може да издава заповеди за заместванена отсъстващ държавен служител за времето на отсъствието му. Тези заповеди могат да бъдат както предварителни – отнасящи се за всички случаи на отсъствие на титуляра на длъжността, така и за конкретния случай на отсъствие на държавния служител.
За да е налице валидно упражняване на правомощия по заместване, освен надлежна заповед за заместване, издадена съгласно процедурата на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл, следва да e налице обективната невъзможност за изпълняване на правомощията от титуляра – като например болест, отпуск, командироване, обективирани съответно в болничен лист, заповед за отпуск, командировъчна заповед. Заместването следва да се извършва винаги с изричен акт /заповед/, а не по силата на длъжността, съответно на длъжностната характеристика на съответния държавен служител – например заместник началник.
Действащата редакция на разпоредбата на чл. 119, ал. 2 от ДОПК, в сила от 01.01.2013 г., поставя изискване за персонална компетентност на органите, издаващи съвместно РА – това са „органът, възложил ревизията” /ОВР/ (а не въобще орган по приходите, определен от териториалния директор да възлага ревизии) и „ръководителят на ревизията”, т.е. определеният в издадената от органа, възлагащ ревизията, заповед за възлагане на ревизията /ЗВР/ ръководител на конкретната ревизия. Или, иначе казано, по отношение на издаването на ревизионния акт тези органи черпят правомощията си от конкретно издадената заповед за възлагане на точно определеното производство, а именно:
-Органът, възлагащ ревизията – от издадената от самия ОВР заповед за възлагане на ревизия (освен от заповедта на териториалния директор, издадена на основание чл. 112, ал.2, т.1 от ДОПК,оправомощаваща го като ОВР);
-Ръководителят на ревизията – от издадената от ОВР заповед за възлагане на ревизия.
Доколкото въпросите относно компетентността на органите, възложили ревизионното производство и/или участвали в извършването на ревизията и/или в издаването на ревизионния акт, е от съществено значение за стабилитета на този акт, то всяка промяна относно тези лица следва да се извършва само при безспорно наличие на правни основания за същата. Към подмяна на компетентните спрямо ревизионното производство органи не следва да се преминава без да е налице съществена необходимост от това и поради обстоятелството, че такава подмяна би могла да предизвика съмнение относнопричината за извършването й, съответно за обективността на констатациите и за резултатите на ревизията.
2. При отсъствие на ОВР преди издаване на ЗВР
По съображенията, изложени по-горе в т.1, при краткотрайно отсъствие на ОВР преди издаване на ЗВР като правило не следва да се предприемат действия по определянето на негов заместник.
Доколко все пак преди издаване на ЗВР все още няма висящо ревизионно производство и правомощията по отношение на конкретното ревизионно производство не са възникнали на основание на вече издадена заповед за възлагане на такова, при по-дълготрайно отсъствие на ОВР преди издаване на ЗВР при необходимост може да бъде определензаместник на отсъстващия ОВР.
На този етап от производството, за да бъде редовно конституиран заместникът на титуляра като ОВР по ревизионните производства и издател на РА, следва оправомощеният орган по назначаването – териториалният директор, да издаде по отношение на друг служител, който има качество на ОВР, заповед за заместване по реда на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл, за времето на отсъствие на титуляра. Съгласно чл. 112, ал. 2, т. 1 от ДОПК, заповедта за заместване следва да съдържа изрично посочване на основанието за издаването й – чл. 112, ал.2, т.1 от ДОПК и чл. 84, ал.1 и ал.2 от ЗДСл и посочване заместващият ОВР на кой ОВР е заместник. Ако заместващият няма качеството на ОВР, следва същият да бъде изрично оправомощен да осъществява правомощията на ОВР.
Служителят, заместващ ОВР, подписва ЗВР от свое име, в качествотоси на заместник, като посочва името на титуляра и заповедта за заместване, от която черпи правомощията си. След завръщането на ОВР – титуляр, същият упражнява правомощията си в цялост, като подписва съответните заповеди/актове, вкл. ревизионния акт, от свое име.
3. При отсъствие на ОВР или наръководителя на ревизията (РР) след издаване на ЗВР
При провеждане на ревизионното производство следва да се спазват принципите на самостоятелност и независимост на органите по приходите, които не могат да бъдат осъществени, ако се допусне по пътя на заместването в хода на висящо производство органите да бъдат подменяни, извън случаите на изземване на производството по реда на чл. 7, ал. 3 от ДОПК. Поради това, след образуване на ревизионното производство, независимо от издадената заповед за заместване, когато отсъствието на титуляра е непродължително, заместващият ОВР е недопустимо да извършва действия по ревизионното производство, по които заместваният е титулярният ОВР. Когато по време на отсъствието на ОВР възникне необходимост от издаване на заповед за изменение на ЗВР, заместващият по реда на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл ОВР няма тази компетентност.
Следва да се предприеме изземване на производството от отсъстващия ОВР/РР и възлагането му на друг ОВР/РР по реда на чл. 7, ал.3 от ДОПК в случите на:
-необходимост от изменение на ЗВР при отсъствие на титулярния ОВР, или

по-продължително отсъствие на ОВР/РР, което би довело до нарушаване на принципа на самостоятелност предвид обстоятелството, че би наложило издаването на ревизионния акт от титулярен ОВР/РР, който фактически е отсъствал през преобладаващата част на ревизионното производство.
Съгласно чл.7, ал.3 от ДОПК относно изземването на преписката от един ОВР и възлагането й на друг ОВР компетентен е териториалният директор. Относно изземването на преписката от един РР и възлагането й на другРР компетентен да се произнесе е ОВР, по силата на чл. 7, ал.3 от ЗНАП и заповед на териториалния директор, оправомощаваща служителите, на които е вменено качеството ОВР, да упражняват правомощията по чл. 7, ал.3 от ДОПК. Аналогично с чл. 76, ал.2 от ДОПК е определена компетентността относно изземването при отвод, което е една от законовите предпоставки за изземване по чл. 7, ал.3 от ДОПК.
Изземването на производството от титулярния ОВР и превъзлагането му на друг ОВР се извършва от териториалния директор с мотивирано решение.
Изземването на производството от РР се извършва от ОВР с мотивирано решение, като на основание чл. 113, ал.3, във връзка с чл. 7, ал.3 от ДОПК се изменя и издадената ЗВР в частта й на определения РР.
Изземването на производствата по отношение на ОВР и ръководителя на ревизията следва да бъде мотивирано, като бъдат посочени основателни причини заопределянето на нов ОВР или РР – трайно отсъствие на титуляра.
Новият титуляр подписва актовете от свое име.
4. При отсъствие на ОВР/РР в срока за издаване на ревизионния акт
Недопустимо е подписването наревизионния акт от заместващ ОВР/РР. Доколкото срокът за издаването му по ДОПК е инструктивен, при отсъствие на ОВР/РР за относително непродължителен и ясен краен срок, актът следва да бъде подписан от титуляра след завръщането му.С това се осигурява принципът на самостоятелност на органите в ревизионното производство, издаването на акта от лице/орган, непосредствено определял параметрите на производството, исе избягва пораждането на съмнение за неправомерно изземване на компетентност.
В случаите на изначална яснота за продължително отсъствие на титуляра в срока за издаване на ревизионния акт или при липса на яснота относно датата на завръщане на титуляра в срока за издаване на ревизионния акт е необходимо да се пристъпи към изземване на производството от отсъстващия ОВР/РР и възлагането му на друг ОВР/РР. Предвид необходимостта от спазване на принципа за независимост, предполагащ непосредственото участие на ОВР/РР в определяне на параметрите на ревизията, съответно в ръководенето на ревизията, към такова изземване се пристъпва по изключение – например при изменение на служебното правоотношение, внезапно и тежко ипродължително заболяване, ползване на отпуск за отглеждане на дете, отстраняване от длъжност и др. подобни.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/БОЙКО АТАНАСОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Становище на Съюза на превозвачите – Синдикат …….., изпратено на Министерство на транспорта и Министерство на финансите.

Изх. № 62-00-7Дата: 11.03.2009 год.Наредба № 35/1999 год., чл. 15;Закон за автомобилните превози, чл. 12, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 50;ЗДДФЛ, чл. 80.Относно: СтановищенаСъюзанапревозвачите-Синдикат„……..“, изпратено на Министерство

Приложение на чл.26 от Закона за корпоративното подоходно облагане (отм.) във връзка с разпоредбите на Международен счетоводен стандарт 23 – Разходи по заеми

доКОПИЕ:Относно: приложение на чл.26 от Закона за корпоративното подоходно облагане (отм.) във връзка с разпоредбите на Международен счетоводен стандарт 23 – Разходи по заемиУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН

ЗДДС, чл.80, aл. 1, т. 3,ЗДДС, чл.79, aл. 3

Изх. № 20-00-357/29.08.2011 г.ЗДДС, чл.79, ал.3 чл.80, ал.1, т.3В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Предметът на дейност на ЕТ … е търговия на едро и

КРМСФО Тълкувание 14 – МСС 19 – Ограничението на актив по дефинирани доходи, минимални изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009КРМСФО ТЪЛКУВАНИЕ 14МСС 19 – Ограничението на актив по дефинирани доходи, минимални изисквания за финансиране и тяхното

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на възнаграждение за извършена услуга от член на научно жури във висше училище

Изх. № 24-39-51Дата:20.07.2017 год.ЗДДС, чл. 41;ЗДДС, чл. 67, ал. 2;ЗВО, чл. 17;ЗВО, чл. 46;ЗВО, чл. 48. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената

aabed