прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти

.№24-33-99
Дата: 28.12.2011 год.
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 2;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 18, ал. 1.
Относно: прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти
В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № …………… г., препратено от Дирекция „ОУИ” … сИзх. № …………., относно прилагане на разпоредби на Наредба № Н-18/2006 г. Описана е следната фактическа обстановка: Един обект газостанция е отдаден под наем на две фирми, като едната има договор за наем от 1-во до 15-то число на месеца, а другата от 16 до 31–во число на месеца. Всяка от фирмите отчита осъществените продажби със собствен касов апарат.
В тази връзка е поставен следният въпрос: Има ли нормативна пречка двете фирми да осъществяват своите дейности поотделно, като в обектагазостанция са монтирани две фискални устройства, и по този начин са изпълнени изискванията за продажба на течни горива.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба,изразявам следното становище:
Съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко
регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита
извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална
касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта. Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 наот 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106/2006 г., …. посл. изм. бр. 64/2011 г.).
Видно от разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Наредба № Н-18/2006 г. лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от електронните системи с фискална памет (ЕСФП), включително за платените по банков път или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1 на същата разпоредба. Освен това, считано от 01 април 2012 г. търговците на горива са длъжни да предават на НАП по установената дистанционна връзка и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия на течни горива. В този смисъл, резервоарите на обекта трябва да са с инсталирана статична измервателна система (т.нар. нивомерна измервателна система) за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство, която е средство за измерване от одобрен тип и дава информация за наличните количества горива в обекта на задълженото лице.
Специфично изискване при регистрация на ЕСФП, съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредбата в обектите за продажба на течни горива, работещи с повече от една ЕСФП, чепредаването на данните за определяне на наличните количества горива в резервоарите, както и броячите на колонките, се извършва само от една от тези ЕСФП, която се регистрира първа като базова за обекта (тип 31 – приложение № 17). Всички ЕСФП обаче в един обект са регистрирани на едно и също задължено лице. Устройството се счита за регистрирано при получаване от НАП на потвърждение за успешна регистрация.
Основното предназначение на устройствата с фискална памет е регистрация и отчитане оборотите от извършваните продажби на стоки и услуги в търговските обекти на задълженото лице. При въвеждане в експлоатация наустройството във фискалната памет се записва идентификационният номер по чл. 84 от ДОПК на задълженото лице и в този смисъл отчитането на броячите на колонките, извършените зареждания на гориво и оборотите от продажби, се отнасят към този номер. Ето защо фискалното устройство се идентифицира със задълженото лице, на чийто идентификационен номер е фискализирано и чиито обороти отчита.
Видно от гореизброеното, Наредба Н-18/2006 г. не допуска две различни задължени лица да регистрит две ЕСФП тип 31 в един и същ обект, които да зареждат гориво от едни и същи резервоари и да извършват продажби през едни и същи колонки.
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »