прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006г. на МФ) от дружество, извър

3_3384/30.12.2013 г.
Наредба № Н-18, чл. 3;
Наредба № Н-18, чл. 4, ал. 3;
Наредба № Н-18, § 44, ал. 1 от ПЗР;
Относно: прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006г. на МФ) от дружество, извършващо превоз на пътници по автобусни линии
Във връзка с тълкуването на нормите на чл. 39, ал. 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ и на чл. 4, ал. 3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ се поставя въпросът следва ли дружество да използва само билети, издадени от фискални устройства според ЗАП или може да използва и билети по смисъла начл. 4, ал. 3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите Наредба № Н-18/2006г. на МФ (обн. ДВ бр.106/2006г., посл. изм. ДВ. бр.111 от 27 декември 2013г.) изразяваме следното становище:
Условията и реда за извършване на обществени вътрешни и международни превози на пътници и товари с автомобили, извършвани от български или чуждестранни превозвачи се уреждат от ЗАП. Съгласно чл.39, ал.1 от ЗАП, за превози се използват билети, издадени по реда на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ.
На основание § 44, ал. 1 от ПЗР на същата наредба лицата по чл. 3, които извършват автомобилни превози по чл. 39 от ЗАП, привеждат дейността си в съответствие с § 20, т. 2 в сроковете, предвидени в § 2 от заключителните разпоредби към Закона за изменение на ЗАП. До изтичането на сроковете по ал. 1 се прилага досегашният ред за регистриране и отчитане на продажбите /§ 44, ал. 1 от ПЗР на наредбата/.
Посочените правни норми изискват при регистриране и отчитане на превози на пътници по автобусни линии издадените билети по реда на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ да съдържат и реквизитите, регламентирани в ал. 2 на чл. 39 от ЗАП, а именно:
1. за превози по градски линии:
а) наименование на издателя на билета;
б) надпис “Билет за пътуване“;
в) номер на билета;
г) превозна цена (цифром и словом);
д) дата на издаване на билета;
2. за превози по междуселищни и международни линии:
а) наименование и адрес на превозвача съгласно лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;
б) надпис “Билет за пътуване“;
в) номер на билета;
г) превозна цена (цифром и словом);
д) маршрут;
е) отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или в подзаконов нормативен акт;
ж) датата на пътуване и часа на тръгване;
з) номер на мястото на пътника.
Предвид изложеното следва, че дружеството, извършващо превози на пътници по автобусни линии е необходимо да приведе дейността си в съответствие с изискванията на ЗАП до 31 декември 2013 г.’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »