Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях л

Изх. № 62-00-4
Дата:04.08.2014 год.
КСО, чл. 4 или 4а, ал. 1;
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5;
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6;
КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1;
КСО, чл. 5, ал. 6;
КСО, чл. 10;
Наредба № Н-8, чл. 6а.
ОТНОСНО:Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
В получено вна/НАП/ писмо с вх. № 62-00-4#2 / 17.07.2014 г. поставяте въпрос, свързан с подаването на данни с декларация образец № 1, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица /Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./, за лице, което полага труд без трудово правоотношение в периода от 01.09.2009 г. до 31.12.2013 г.
С оглед относимите нормативни разпоредби и изложената непълна фактическа обстановка изразявам следното принципно становище:
Редът за осигуряване на лицата, работещи без трудово правоотношение, е регламентиран в чл. 4, ал. 3, т. 5 и т. 6 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и чл. 5 и чл. 6 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/.
Съгласно цитираните разпоредби за лицата, работещи без трудово правоотношение, които през съответния месец не са осигурени на друго основание по КСО, се дължат осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, ако месечният размер на възнаграждението е равен или по-голям от една минимална работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
За лицата, работещи без трудово правоотношение, които през съответния месец са осигурени на друго основание по КСО, се дължат осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, независимо от неговия размер след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на ЗДДФЛ, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Упражняването на трудовата дейност по смисъла на КСО е основна предпоставка за осигуряването. На основание чл. 10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от същия кодекс и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й, т.е. времетраенето на задължителното осигуряване се определя от деня на започване на трудовата дейност и продължава до деня на прекратяването й.
В тази връзка и доходът, върху който се дължат осигурителни вноски се отнася за периода, през който е извършена трудовата дейност. Възнаграждения, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен /чл. 3, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски/.
Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО осигурителите представят данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и дните в осигуряване – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване. На основание чл. 5, ал. 6 от КСО съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на тези декларации се определят с издадената от министъра на финансите Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
Съгласно указанията за попълване на декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице“ от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г., данни за лицата, работещи без трудови правоотношения се подават, като в полето на точка 12 „Вид осигурен” се попълва код 14.
На основание чл. 6а, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. осигурителите могат да коригират/променят подадените данни с декларация образец №1, като подадат декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. Не се подават за коригиране декларации обр. №1 след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации с попълнен код за корекция се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на НАП или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности /чл. 6а, ал. 5 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./.
ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар