прилагане на разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС).

Изх. №20-00-657/21.03.2016 г.
ППЗДДС, чл.113, ал.2
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с вх. № .. относно прилагане на разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС).
Фактическата обстановка изложена в запитването е следната:
х е производител на софтуер за автоматизация на ДДС в офис в Б. Посредством програмните продукти на дружеството клиентите му изпращат автоматично тяхната ДДС справка-декларация, ДДС отчети, VIES декларация и други.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставенвъпрос: относно промените в Правилника за прилагане на ДДС (ППЗДДС)- в образците на справка – декларацията по ЗДДС и отчетните регистри по ДДС.
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
С Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС), в сила от 29.01.2016 г. са направени следните изменения и допълнения, касаещи структурата на образците на справка-декларация по ЗДДС и регистрите „дневник за покупки“ и „дневник за продажби“:
Съгласно § 18 от ПИДППЗДДС, в приложение № 10 към чл. 113, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Наименованието на колона 12 “Начислен ДДС за доставки по к. 11“ се заменя с “Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“.
2. Наименованието на колона 16 “Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“ се заменя с “Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди“.
Измененията в приложение 12 към чл. 113, ал. 4 от ППЗДДС са изброени в параграф 19 от ПИДППЗДДС:
1. В структурата на файл “DEKLAR.TXT“ в колона 2 наименованието на поле 01-23 “Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“ се заменя с “Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди“.
2. В дневника за продажбите, в структурата на файл “PRODAGBI.ТХТ“, в колона 2 наименованието на поле 02-23 “Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“ се заменя с “Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди“.
Според § 20 от ПИДППЗДДС, в приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел А: а) в наименованието на клетка 16 след думите “и чл. 173 ЗДДС“ се поставя “* “;
б) в наименованието на клетка 18 след думата “операция“ се поставя “** “;
в) в наименованието на клетка 19 след “ВОП“ се поставя “*** “;
г) наименованието на клетка 23 се изменя така:
“Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди **** “.
2. Накрая след забележката на нов ред се добавя:
“* В клетка 16 се декларират доставки, за които се прилага нулева ставка на данъка:
– доставки на обща туристическа услуга в случаите, когато доставките на стоките и услугите, от които пътуващото лице се възползва пряко, са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии;
– доставки на стоки по специалния ред на облагане на маржа, когато за доставките са налице условията на чл. 28 ЗДДС;
– освободени доставки по силата на международни договори;
– доставки, по които получатели са въоръжените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор или институции на Европейския съюз.
** В клетка 18 се декларират доставките с място на изпълнение извън територията на страната, които биха били облагаеми, ако бяха извършени на територията на страната, както и доставките на финансови услуги и на застрахователни услуги, когато получателят на услугите е установен извън Европейския съюз или когато са пряко свързани със стоки, за които са изпълнени условията на чл. 28 ЗДДС.
*** В клетка 19 не се декларират доставките на финансови услуги и на застрахователни услуги, когато получателят е установен извън Европейския съюз или когато са пряко свързани със стоки, за които са изпълнени условията на чл. 28 ЗДДС, които са приравнени на облагаеми по смисъла на чл. 69, ал. 2 ЗДДС и се декларират в клетка 18.
**** В клетка 23 се декларира дължимият данък за използваните през данъчния период стоки и услуги за лични нужди.“
Съгласно § 21 от Преходни и Заключителни разпоредби на ПИДППЗДДС, за данъчни периоди до 31 януари 2016 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 10 към чл. 113, ал. 2 и № 13 към чл. 116, ал. 1, съответно параметрите, структурата и изискванията към файловете на магнитния или оптичния носител по досегашното приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 от ППЗДДС.
На 01.02.2016 г. на интернет страницата на НАП е публикувана обновената версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка- декларация по ЗДДС и VIES декларация.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

документи за коригиране на здравноосигурителен статус на лица, които са били осигурени по схема за социална сигурност в друга държава членка на ЕС

1_ИТ-00-48/03.05.2019 г. чл. 33, ал. 2 от ЗЗО ОТНОСНО: документи за коригиране на здравноосигурителен статус на лица, които са били осигурени по схема за социална

ЗКПО, чл.28, aл. 3, т. 3

53-00-184 / 18.03.2010 г.ЗКПО, чл.28, ал.3, т.3Според изложеното в запитването Ви, дружество- производител на акцизни стоки и като такова е регистрирано лице по Закона за