прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 111б – чл. 111з от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Изх. № М-26-Ф-179
Дата:20.10.2016 год.
ЗДДС, чл. 176в
ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 111б – чл. 111з от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
Във връзка с постъпило вна(НАП) запитване с вх. № М-26-Ф-179/01.09.2016 г., с което са поставени въпроси, свързани с прилагането на чл. 176в от ЗДДС. В тази връзка Ви уведомявам, че на интернет страницата на Агенцията http://www.nap.bg/page?id=684 е публикувано общо становище с Изх. № 20-00-171/09.09.2016 г., свързано с тълкуването и прилагането на нормата на чл. 176в от ЗДДС и относимите разпоредби от ППЗДДС. Разяснението е издадено на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите от изпълнителния директор на НАП в рамките на неговите правомощия и дава подробно тълкуване на нормите, регламентиращи реда за предоставяне на обезпечение при осъществяване на търговия с течни горива.
Обръщам внимание, че въпросът за предоставянето на обезпечение с безусловна и неотменяема банкова гаранция е разгледан в т. III.3. от цитираното по-горе общо становище. Посочено е, че едно от изискванията, които задължително следва да съдържа гаранцията, е задължението на банката безусловно и неотменяемо да изплати при първо писмено поискване сумата, посочена в искането, до размера на гаранцията. В тази връзка банковата гаранция не следва да съдържа поставящи условия текстове или формулировки, например относно компетентния да усвои гаранцията орган по приходите/публичен изпълнител, или изисквания относно посредничество на централата на обслужващата банка при усвояването на гаранцията. В този смисъл, следва да се отбележи, че в случаите на предоставено обезпечение с банкова гаранция органът по приходите издава отказ за вписване на обезпечение в публичния регистър по чл. 176в, ал. 10 от ЗДДС, ако се констатират несъответствия на банковата гаранция с изброените в точка III.3. от общото становище изисквания или задължителни реквизити, които следва да съдържа банковата гаранция. Като пример за несъответствие с изискванията, чиято последица е отказ за вписване на обезпечение в публичния регистър, могат да бъдат посочени случаите, когато банковата гаранция не е безусловна, а именно, банката не се е задължила да плати безусловно при първо писмено поискване от орган на НАП посочената в искането сума до размера на гаранцията.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ :
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Отговор на писмено запитване постъпило в …………, касаещо прилагането на Закона за данъците върху доходите па физическите лица (Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., в сила от 01.01.2007 г.).

ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване постъпило в …………, касаещо прилагането на Закона за данъците върху доходите па физическите лица (Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември

rehber