прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 26-Б-375
Дата:10.10.2016 год.
ЗДДС, чл. 176в, ал. 1;
ЗДДС, чл. 176в, ал. 8.
ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във връзка с постъпило вна(НАП) с вх. № 26-Б-375/17.09.2016 г. запитване относно това, налице ли е задължение за представяне на обезпечение при доставка на течни горива, придобити от внос, в случаите, когато горивото минава, съответно не минава през фискализация на обекта съгласно чл. 176в от ЗДДС, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за НАП, изразявам следното становище:
На основание чл. 176в, ал. 1 от ЗДДС не е налице задължение данъчно задължените лица, извършващи внос на течни горива, да предоставят обезпечение във връзка с вноса, който извършват.
Независимо от това обаче, задължение за предоставяне на обезпечение по чл. 176в от ЗДДС за данъчно задължените лица, вносители на течни горива може да възникне или няма да възникне съобразно последващото разпореждане с внесените горива, или във връзка с условията за освобождаване от изискването за предоставяне на обезпечение съгласно чл. 176в, ал. 8 от ЗДДС. Според регламентираното с чл. 176в, ал. 8 от ЗДДС лицензиран складодържател по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), лице, което извършва доставки по чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от ЗАДС, както и лице, което е изпълнило изискванията на чл. 118, ал. 6 само за доставките му, отчетени по реда на същата разпоредба, се освобождават от задължението за предоставяне на обезпечение.
В този смисъл не следва да се предоставя обезпечение по чл. 176в от ЗДДС от данъчно задължените лица, осъществили внос на течни горива в случаите когато:
– вносителят е лицензиран складодържател по смисъла на ЗАДС или е лице, което извършва доставки по чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от ЗАДС;
– вносителят извършва доставки с внесените течни горива в стопанисвани от него търговски обекти, за които са изпълнени изискванията на чл. 118, ал. 6 от ЗДДС – да предава по дистанционна връзка на Националната агенция за приходите и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия с течни горива. Оборотите от доставки на течни горива в тези обекти не обуславят задължение за предоставяне на обезпечение;
– течните горива не са предмет на последваща доставка, а вносителят ги използва в собствената си дейност – например производствена, транспортна, за отопление на обекти и други.
Предвид изложеното, вносител на течни горива, който не е лицензиран складодържател или лице, което извършва доставки по чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от ЗАДС има задължението да предостави обезпечение по чл. 176в от ЗДДС, когато за текущия период извърши облагаеми доставки на внесените течни горива със ставка на данъка 20 на сто и с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв., извън доставките на течни горива в стопанисвани от него търговски обекти, за които са изпълнени изискванията на чл. 118, ал. 6 от ЗДДС. В тези случаи обезпечението се предоставя в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие на доставката, с чиято данъчна основа се надвишават 25 000 лв.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

извършена спедиторска услуга

495/20.06.2017г. ЗДДС/чл. 69, ал.1, т.1 ОТНОСНО: извършена спедиторска услугаФирма „А“ЕООД има лиценз за превоз на товари и удостоверение към лиценза за един товарен автомобил. Лицензът

прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) иЗакона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Изх. № 53-00-41816.05.2013 г. КСОЧл. 4ЗЗОЧл. 40, ал. 1Вдирекция„Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” …..е постъпило Вашеписменозапитванеприето свх. № 53-00-418 от 15.04.2013 г.,относно прилаганеразпоредбитенаКодексазасоциалноосигуряване (КСО) и Законазаздравнотоосигуряване(ЗЗО). В

данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ на задължението за подаване на годишна данъчна декларация за доходи от лихви за депозит в чужбина.

52/12.05.2009 г.ЗДДФЛ – чл.6; чл.10; чл.11; чл.12; чл.13, ал.1, т.8; чл.35; чл.50, ал.1, т.1ДОПК – чл.85Относно: данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на

Прилагане на разпоредбите на чл. 189б, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

Изх. № 26-Р-646Дата: 20.09.2019 год. ЗКПО, чл. 189б, ал. 2 ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 189б, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане