прилагане на разпоредбите на чл.92, ал.З от ЗДДС/в сила от 01.01.2007г./

Изх. № 24-32-189
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: прилагане на разпоредбите на чл.92, ал.З от ЗДДС/в сила от 01.01.2007г./
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-32-189/30.05.2007г. е изложено следното:
Във връзка с възложена проверка по прихващане или възстановяване с Резолюция № .. 03.2007 г. на “…“ ООД и деклариран данък за възстановяване на основание чл. 92, ал. З от ЗДДС в кл. 81 на справката-декларация по чл.125, ал.1 от ЗДДС за данъчен период 01.02.-28.02.2007 г. са поставени следните въпроси:
1.Какво включва общатата стойност на всички извършени облагаеми доставки – сумата от стойностите на данъчните основи на облагаемите доставки или сумата от стойностите за плащане /данъчна основа + размера на данъка/?
2.Какво включват облагаемите доставки с нулева ставка?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 92, ал. З от ЗДДС регистрирано лице, което за последните 12 месеца преди текущия месец е извършило облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки за същия период и не са налице изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, има право данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. З да му бъде възстановен в 30-дневен срок от подаването на справката-декларация. В новия ЗДДС облагаемите доставки с нулева ставка са:
-доставките по глава трета от закона;
-вътреобщностните доставки на стоки по чл. 7 от ЗДДС с изключение на освободените вътреобщностни доставки по чл. 38, ал. 2 от закона;
-доставките по чл. 140, 146 и чл. 173, ал. 1 и 4 от ЗДДС.
Съгласно чл. 12 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Предвид горното доставки с място на изпълнение извън територията на страната не следва да се включват в облагаемите доставки с нулева ставка, нито в общата стойност на облагаемите доставки. Доставките на услуги по чл. 21, ал. З и чл. 22-24 от ЗДДС с място на изпълнение на извън територията на страната не следва да се включат в облагаемите доставки с нулева ставка, нито в общата стойност на облагаемите доставки по смисъла на чл. 12 от ЗДДС.
Следва да се има предвид, че в размера на общата стойност на всички извършени облагаеми доставки не се включва вътреобщностните придобивания и получените доставки по чл. 82, ал. 2-5 от ЗДДС. Това е така, защото същите не са извършени от лицето облагаеми доставки, а получени доставки, при които данъкът е изискуем от получателя по доставката, от платеца при вътреобщностни придобивания или от придобиващия при тристранна операция.
Доставка е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху
стока, извършването на услуга срещу насрещна престация. Данъчна основа е стойността, върху
която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е
облагаема, или освободена /чл.26, ал.1 от ЗДДС/. Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната
основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или
дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.
Предвид гореизложеното считаме, че общата стойност на всички извършени облагаеми доставки е общия размер на данъчните основи на облагаемите доставки.
//

Оценете статията

Вашият коментар