ограничения за корекции при брак на материали и стоки, за които са изминали повече от 5 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит по смисъла на ЗДДС, в сила от 01.0

Изх. № 24-32-196……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: ограничения за корекции при брак на материали и стоки, за които са изминали повече от 5 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит по смисъла на ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ………,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-196/05.06.2007 г.,Ви уведомява следното:
В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: през 2007 г., поради невъзможност за реализация или влагане в производството, дружеството ще бракува материални запаси и стоки, за които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит през 2000 г. Поставен е въпросът трябва ли да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит по чл. 79, ал. З от ЗДДС или е приложима разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. З от закона, т. е. да се бракуват стоките и материалите без да се начислява и внася ДДС в размер на ползвания данъчен кредит?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.Ю, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 79, ал. З от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справката-декларация за този данъчен период /чл. 79, ал. 4 от ЗДДС/.
По силата на чл. 80, ал. 1, т. З от ЗДДС корекции по чл. 79 от закона не се извършват за стоки или услуги, ако са изминали 5 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит, а за недвижимите имоти – 20 години.
Видно от описаната фактическа обстановка за материалните запаси и стоки, които ще се бракуват през 2007 г. е ползван данъчен кредит при тяхното придобиване през 2000 г. Считаме, че същите попадат в хипотезата на чл. 80, ал. 1, т. З от ЗДДС и за тях не следва да извършвате корекция, защото правото на данъчен кредит е упражнено преди повече от 5 години.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
‘ //’

Оценете статията

Вашият коментар