Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 169

Изх. № М-26-П-288
Дата: 16.03.2020 год.
ЗДДФЛ, чл. 18, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 25, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 25, ал. 3;
ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 49, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 49, ал. 2.

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше писмо, постъпило с вх. № М-26-П-288 от 16.12.2019 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), относно въпроси за попълване на служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи от трудови правоотношения, са поставени следните въпроси:
1. В случай че имате служител, който представи служебна бележка от друг работодател, в която например на ред 7 – данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност е посочено 500 лв., а при работодателя по основното трудово правоотношение размерът на ползваното данъчно облекчение е 1000 лв., в служебната бележка, издавана от работодателя по основното трудово правоотношение, на ред 7 трябва ли да се посочи сумата от 1500 лева?
2. В случай че имате служител, който представи служебна бележка от друг работодател, в която на ред 11 – данъчно облекчение за дарения е посочено 200 лв., а при работодателя по основното трудово правоотношение размерът на данъчното облекчение е 300 лева., в служебната бележка, издавана от основния работодател, на ред 11 трябва ли да се посочи сума 200 лева и на ред 12 – 300 лева, или следва само на ред 12 да се посочи сума 500 лева?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:

На основание чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3 от закона, намалена с годишния размер на данъчните облекчения реда на чл. 49, ал. 3 от закона, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя. Когато работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят по основното трудово правоотношение включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, ако работникът/служителят му предостави служебна бележка по чл. 45 от другия работодател.
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ при поискване от лицето работодателят издава служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Когато служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември на данъчната година, се посочва и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49.
Предвид това, когато при определяне на годишната данъчна основа и годишния размер на данъка за доходите от трудови правоотношения работодателят по основното трудово правоотношение е приложил данъчните облекчения и в частност данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ, в издаваната от него служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ на ред 7 от утвърдения образец като размер на данъчното облекчение следва да се посочи годишният размер на ползваното облекчение (7920 лв.), а когато размерът на годишната данъчна основа е по-нисък от този размер, се попълва реално ползваният размер на облекчението, което вероятно в посочения от Вас пример е 1 500 лв.
По отношение на ползваното данъчно облекчение за дарения и отразяването му в служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, издавана от работодателя по основното трудово правоотношение, следва да имате предвид, че същият ще попълни само годишния размер на данъчното облекчение на ред 12 от утвърдения образец, който в посочения от Вас пример е 500 лв.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията

Вашият коментар