Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 170

Изх. № 24-39-109
Дата: 27.10.2020 год.
ЗДДФЛ, чл. 9, ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1, т. 3.

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-109 от 17.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Работите като екскурзовод на свободна практика. За посещение на туристически обекти желаете Вие да закупувате билетите за вход на туристите за съответния обект, а след това тази стойност (без надценка) да добавяте към фактурата, която издавате за придобития от Вас доход, поради това че този механизъм ще е в улеснение на водачите на групите.
Поставеният от Вас въпрос е свързан с това дали сумата, която ще заплащате за билетите по описания начин следва да се счита за придобит от Вас доход.
Предвид така изложената фактическа обстановка, поставените въпроси и относимите нормативни разпоредби, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:

На основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер на 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения. При условие, че в стойността на предлаганата от Вас услуга се включва и стойността на закупените билети, възнаграждението, което получавате за тази услуга, ще се счита за доход от упражняване на свободна професия, като при формирането на облагаемия доход приспадате 25 на сто разходи, без оглед на действителния размер на направените разходи.
Според чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност съгласно ал. 1, издават документ за придобитите доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4 (доходи от друга стопанска дейност и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество), съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството.
В случай обаче, че закупувате билети от чуждо име и за чужда сметка, в тази хипотеза за Вас възстановените суми от водачите на групи не представляват доход по смисъла на ЗДДФЛ и съответно не би следвало да намерят отражение и в издавания от Вас документ за размера на придобития доход.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията

Вашият коментар