Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 162

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 07-00-34/ 12.02.2020 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството извършва покупко-продажба на недвижими имоти, които са със статут на стари сгради. Дружеството няма регистрация по ЗДДС. През 2019 г. е закупен имот, находящ се в сграда със смесено предназначение – апартаменти и офиси. Имотът е придобит като офис. През 2020 г. ще бъде препродаден като апартамент за жилищни нужди. За целта ще бъде издадено ново разрешение за ползване. Няма да се правят никакви реконструкции. Единствената промяна е наименованието на обекта и целите за които ще се използва.
Поставен е следният въпрос: Доставката облагаема ли ще бъде или не?
Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.
По смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, доставката на сгради и части от тях, които са нови, е облагаема доставка по смисъла на този закон.
Определение за нова сграда е направено в § 1, т . 5 от ДР на ЗДДС. За целите на този закон „нови сгради“ са сградите:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж“, или
б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, или
в) които отговарят на следните условия:
аа) представляват части, обособени като самостоятелни обекти от съществуващи сгради в резултат на извършено надстрояване и/или допълващо застрояване, и тези части може да бъдат обект на отделни доставки или представляват сгради, за които направените преки разходи за извършване на реконструкция, основно обновяване и/или преустройство са не по-малко от една трета от пазарната цена на тези сгради към датата, на която е издадено ново разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, и
бб) към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено ново разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.
Предвид посочените по-горе разпоредби на ЗДДС, продажбата на обект, който се определя като „нова сграда“ по смисъла на § 1, т . 5 от ДР на ЗДДС е облагаема доставка по този закон.

Оценете статията

Вашият коментар