прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 24-39-139
Дата: 18.01.2021 год.
ЗДДС, чл.124

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

В Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-139/22.10.2020 г. е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика – …., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистрирано по ЗДДС и е получател по доставки на зърнени култури (ечемик, пшеница, царевица и др.), за които доставки е приложим редът на Глава деветнадесета „а” от ЗДДС. Като получател по доставка притежавате фактура, издадена съгласно изискванията на ЗДДС, във връзка с която издавате протокол по реда на чл. 117, ал. 2 от същия закон.
Получената фактура се отразява в дневника за покупки, като съгласно изискванията на чл. 97а, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) за същата се попълват само данните в колони от 1 до 8а на отчетния регистър. Поради планирани промени в счетоводната програма от 2021 година възнамерявате да преустановите отразяването на получените фактури за доставки на стоки по Приложение 2, част втора от ЗДДС.
Предвид изложеното поставяте следния въпрос:
Кои административнонаказателни разпоредби от ЗДДС биха били приложими при неотразяването на посочените фактури?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
На основание чл. 124, ал. 4 от ЗДДС регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1. По силата на чл. 97а, ал. 5 от ППЗДДС регистрираното лице, получател по доставките, описани в Приложение № 2 от закона, отразява получената фактура и известия към нея в дневника за покупките, като попълва само данните в колони от 1 до 8а на дневника за покупките.
Въвеждането на правна норма, която създава задължение за регистрираните по ЗДДС лица да отразяват получените документи в дневника за покупки е продиктувано от необходимостта да се осигури достъп до информация за органите по приходите с цел осъществяването от тяхна страна на предварителен контрол. Липсата на тази информация би създала предпоставка за иницииране на осъществяване на последващ контрол от страна на НАП на дейността на лицата, неспазили това задължение.
В ЗДДС не съществува административнонаказателна разпоредба, предвиждаща налагане на санкция при неотразяване на получени документи за доставки по Приложение № 2, част втора от ЗДДС, в дневника за покупки от регистрираните по закона лица. Независимо от това считам, че лицата следва да спазват разписаното в закона задължение с оглед на това да не се възпрепятстват органите по приходите при осъществяване на техните правомощия.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар