Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 07-00-176/22.06.2021г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, регистрирано по чл. 96 от ЗДДС е с основна дейност – извършване на счетоводни услуги. Същото възнамерява да закупи вендинг-автомат – кафемашина, която ще бъде поставена в обекта на счетоводната къща. Вендинг-автомата ще бъде закупен на друго дружество и ще бъде обслужван от друг юридически субект с цел по-ясно отделяне на дейностите. Новият юридически субект ще бъде собственост на същото физическо лице, което съответно ще обслужва и вендинг-автомата, т.е. в един и същи търговски обект ще осъществяват дейност две дружества с един и същи управител и собственик. Уточнено е в запитването, че няма да се използва една марка и един и същи персонал. Ползва се единствено един и същ търговски обект, но дейностите на двете дружества са различни.
В тази връзка са поставени следните въпроси:
1.Така описаната дейност на двете дружества счита ли се за еднородна дейност след като се ползва един търговски обект и едно лице обслужва тези дружества?
2.Следва ли второто дружество да бъде регистрирано по чл. 96, ал. 10 от ЗДДС, когато оборота първото премине 50 000 лв. за 12 месеца?
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Съгласно чл. 96, ал. 10 от ЗДДС при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.
Видно е, че за възникване на задължението за регистрация при достигане на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС в специфичната хипотеза на нормата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС и свързаните с нея нормативни текстове, се предвижда сложен фактически състав, който изисква едновременното наличие на специфични характеристики/условия относно лицата, характера и мястото на извършваната дейност, както и относно времевите характеристика на дейността, а именно последователното й и непрекъснато извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече лица или лица, действащи съгласувано в определения от нормата период.
За приложение на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС в един и същи търговски обект следва последователно от две или повече лица да се извършва еднородна дейност. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите /чл. 96, ал. 10, второ изречение от ЗДДС/.
Видно от нормата, посочените в нея характеристики са основни за икономически дейности, при които има пряк контакт между търговеца и клиента или на клиентите обичайно се предлага достъп до помещенията на търговеца. Нормата изисква, за да се приеме за еднородна дейността, да е налице значителна идентичност по отношение на най-малко две от посочените в нея характеристики. Тълкуването на думи и изрази, употребени в нормативните актове, е уредено в Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове, издаден на основание § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на същия закон. Съгласно чл. 37 от указа, думи или изрази с утвърдено правно значение се използват в един и същ смисъл във всички нормативни актове. Ако се налага отклонение от общоприетия смисъл на дума или израз, с допълнителна разпоредба се определя смисълът им за съответния нормативен акт. По посочения начин се постъпва и когато при прилагане на нормативния акт могат да възникнат съмнения относно смисъла на употребена дума или израз. Думата „значителна“ няма утвърдено правно значение. В ЗДДС липсва легално определение на тази дума за целите на закона. Поради това за тълкуването ? следва да се изхожда от общоприетия ? смисъл. Понятието „значително“ според Речника на българския език, публикуван на официалната страница на Института за български език на БАН в основното си значение означава „в голяма степен, доста“.
За наличието на значителна идентичност по отношение на отделните характеристики, определящи дейността като еднородна, не може да се въведе общо „математическо“ правило. Тази преценка следва да се прави за всеки критерий поотделно, като същата се влияе от бранша на извършваната дейност със специфичните му характеристики и тяхната относителна тежест.
Въпреки, че не е посочено изрично, характерът на предлаганите стоки или услуги в обекта е водещ показател, който дава основание да се анализира приложението на специалната норма на чл. 96, ал. 10 и ал. 11 от ЗДДС. Обичайното проявление на еднородна дейност би било наличието на значителна идентичност на предлаганите стоки или услуги в съчетание със значителна идентичност на някоя от другите характеристики – персонал, доставчици или друга релевантна от тях, в зависимост от характера на дейността.
Ако един търговски обект произвежда и/или продава един вид стоки, добавянето на незначителен обем друг асортимент сходна стока или преустановяването на продажбите на част от асортимента при продължаването на дейността в обекта от следващото лице не би могло да се счете за промяна на дейността и същата ще се преценява като еднородна. При преценка дали новият асортимент стока или предлагана услуга прави дейността значително идентична, следва да се изхожда както от сходството на самите стоки, така и от реализираните от продажбата ? обороти, като преценката се прави в съчетание по стойност и по брой продажби.
Доколкото един търговски обект обичайно е оборудван с дълготрайни материални активи, преценката на значителната идентичност на ползваните активи от предшестващото и следващото, извършващо търговска дейност в обекта лице, следва да се преценява не като ползване на активи от един и същи вид от тези лица, а като ползване на конкретно същите активи, ползвани от предшестващото лице. Налице е значителна идентичност, когато активите, които са с най-голяма свързаност с характера на извършваната дейност и с най-голяма относителна стойност, се „поемат“ от следващото лице, извършващо дейността.
Основният акцент при преценка на идентичност на персонала е доколко позициите на съответните служители са свързани с основната дейност, извършвана в обекта.
Често при формалната промяна на лицето, извършващо търговска дейност в обекта, не се променя търговската марка или наименованието на обекта, за да бъде разпознаваем и да не загуби клиентите си. В тези случаи е налице пълна идентичност на търговската марка или наименованието на обекта. Когато търговската марка се промени незначително, в определен детайл, визуално почти неразличимо, счита се, че е налице значителна идентичност на марката. Ако разликата е очевидна на пръв поглед, значителна идентичност не е налице.
От изложеното в запитването е видно, че в един и същи търговски обект ще осъществяват дейност две юридически лица, като основната дейност на едното е извършването на счетоводни услуги, а дейността на другото ще бъде извършването на продажби чрез вендинг автомат за кафе.
Следователно дейността, която извършва първото юридическо лице и тази, която ще се извършва от второто юридическо лице не може да се определи като еднородна дейност, извършвана в един и същи търговски обект-не е налице значителна идентичност по отношение на предлаганите стоки и услуги.
Предвид изложеното, задължение за регистрация на основание чл. 96, ал. 10 от ЗДДС въз основа на оборотите не двете юридически лица не възниква, тъй като същите не извършват еднородна дейност в един и същи обект едновременно едно с друго, паралелно.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар