прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при вътреобщностни доставки

3_492/27.03.2020 г.

ЗДДС, чл. 7, ал. 5, т. 11;
ЗДДС, чл. 112, ал. 1 и ал. 2;
ЗДДС, чл. 114, ал. 1, т. 7 и т. 8;
ЗДДС, чл. 116;
ЗДДС, чл. 124 ал. 2;
ППЗДДС, чл. 78, ал. 5 и ал. 6;
ППЗДДС, чл. 79, ал. 2, т. 5;
ППЗДДС, чл. 113, ал. 4;
ППЗДДС, чл. 115, ал. 10 и ал. 12

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при вътреобщностни доставки

Според изложеното в запитването, „Т“ ЕООД, на 10.01.2020 г. е издало фактури за извършени вътреобщностни доставки /ВОД/ на стоки към клиенти от Нидерландия с VAT номера NL………В01 и NL………В02.
На 27.02.2020 г. клиентите са уведомили дружеството, че считано от 01.01.2020 г. VAT номерата им са променени и са съответно NL………В83 и NL………В29.
Към запитването са приложени копия, придружени с преводи на български език, на писма от нидерландските контрагенти, свързани с получаването на стоки, както и копия от писмата, с които те са известени за промяната на VAT номерата им от Нидерландската данъчна и митническа администрация /NTCA/.
Във връзка с горното е поставен въпросът как следва да се процедира в тази ситуация?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 18/2020 г.) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС обн. ДВ, бр. 76/2006 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 25/2020 г.) е изразено следното становище:
ЗДДС урежда фактурите като вид данъчни документи и въвежда и други изисквания към тях, приложими за всички лица, които извършват независима икономическа дейност.
Фактурата е данъчен документ и може да се издава ръчно или автоматизирано /чл. 112, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС/.
Съгласно чл. 79, ал. 2, т. 5 от ППЗДДС фактура се издава по реда на закона, когато не възниква задължение за начисляване на данък за вътреобщностна доставка на стоки; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „обратно начисляване“, както и съответната разпоредба от закона.
Реквизитите на фактурите са посочени в чл. 114, ал. 1 от ЗДДС и съгласно т. 7 и т. 8 от тази разпоредба, фактурата за доставката задължително съдържа име и адрес на получателя по доставката, както и идентификационния номер за целите на ДДС – когато получателят е регистриран в друга държава членка, друг номер за идентификация на лицето, когато такъв се изисква съгласно законодателството на държавата, където е установен получателят.
Съгласно изложеното в запитването, на нидерландските получатели по доставките са издадени нови ДДС номера. Видно от посоченото в приложените писма, NTCA ги е уведомила за промяната и им е указано, че ако лицето извършва бизнес в рамките на ЕС, трябва да използва новия си идентификационен номер по ДДС от 1 януари 2020 г., както при контакт с клиенти, така и в режима Mini Оnе Stop Shop (МОSS). Посочено е, предварително да се предостави новият идентификационен номер на редовните доставчици и бизнес клиенти.
В случая, ако контрагентите са запазили качеството си на регистрирани за целите на ДДС лица, може да се направи изводът, че фактурите за вътреобщностните доставки са погрешно съставени, тъй като съдържат грешен номер на получателя по доставката.
В нормата на чл. 116 от ЗДДС са регламентирани реда и начина, по които се извършава коригиране на фактури. Съгласно ал. 1 на посочената разпоредба поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.
Когато погрешно съставени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол за всяка от страните, който съдържа:
* основанието за анулирането;
* номера и датата на документа, който се анулира;
* номера и датата на издадения нов документ;
* подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
На основание чл. 116, ал. 5 от ЗДДС във връзка с чл. 78, ал. 5 от ППЗДДС анулираните документи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя. Отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
В разпоредбата на чл. 78, ал. 6 от ППЗДДС е посочено, че в случаите на анулиране на документи по чл. 116 от ЗДДС протоколът по чл. 116, ал. 4 от ЗДДС се съхранява от издателя и от получателя. Протоколът по чл. 116, ал. 4 от закона не се отразява в отчетните регистри по ЗДДС на доставчика и получателя.
Когато се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, в Приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 от ППЗДДС е указано, че той се включва във файла „PRODAGBI.TXT” на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Новоиздадената фактура се включва в дневника за продажбите на доставчика за данъчния период, през който е издадена, на основание чл. 124, ал. 2 от ЗДДС.
Следва да се има предвид, че съгласно чл. 7, ал. 5, т. 11 от ЗДДС не е вътреобщностна доставка доставката по ал. 1, когато доставчикът не е подал VIES-декларация по чл. 125 или когато подадената VIES-декларация не съдържа точните данни за съответната доставка, освен ако доставчикът може да обоснове причината за допуснатите от него пропуски или грешки, включително когато в следваща VIES-декларация лицето е отстранило същите.
На основание чл. 115, ал. 10 от ППЗДДС корекции на грешки в справка-декларацията се извършват по реда на чл. 126 от закона. Корекции на грешки във VIES декларацията се извършват по реда на чл. 126, ал. 2, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от закона. В чл. 115, ал. 12 от ППЗДДС обаче е предвидено изключение, според което, в случаите на чл. 7, ал. 5, т. 11 от закона, когато доставчикът може да обоснове причината за допуснатите от него пропуски или грешки, същите се декларират за данъчния период, през който грешките или пропуските са установени. В тези случаи изречение второ на ал. 10 не се прилага.
Независимо от горното следва да се има предвид, че съгласно разпоредбите на ДОПК при възложено конкретно производство органът по приходите разполага с оперативна самостоятелност да извърши преценка на релевантните факти и обстоятелства независимо и безпристрастно и да определи данъчните задължения при съблюдаване на принципите за обективност и законност.

5/5

Вашият коментар