Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС

Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-70 от 02.03.2021 г.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
1.Дружеството извършва приготвяне и предоставяне на топла (супи и основно) и студена (салати и десерти) храна на работници и служители на друго дружество. Тази дейност се извършва в помещения – кухня и зала за хранене на дружеството – работодател на персонала, който се храни. Приготвената храна предварително се сортира на порции, които ползвателите на услугата получават за консумация срещу заплащане. Консумацията се извършва в зала за хранене, оборудвана с маси, столове и всичко друго, необходимо за извършване на дейността. Приготвянето на храната и предоставянето й за консумация се извършва от служители на дружеството.
2.Дружеството стопанисва и ведомствено заведение – барче. В него се предоставя за консумация срещу заплащане сандвичи, принцеси, кафе, чай, безалкохолни напитки и др. Алкохол не се предлага. Заведението предоставя ползване на мебели – маси и столове, съобразно броя на клиентите. Осигурява достъп до санитарни помещения, отопление, поддържа хигиенаkа, осигурен е поддържащ персонал, почистване на масите след консумация.
Поставен е въпрос: С каква ставка на данъка следва да се облагат продажбите в горните два обекта, в които дружеството осъществява дейността си?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, (в сила до 31.12.2021г.), ставката на данъка е 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128.
Определение за ресторантьорски и кетъринг услуги е дадено в параграф 1, т. 61 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС. „Ресторантьорски и кетъринг услуги“ са ресторантьорските услуги и кетъринг услугите по смисъла на чл. 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. Не е ресторантьорска или кетъринг услуга доставката на приготвена или неприготвена храна от супермаркети, магазини и други подобни.
Съгласно чл. 6, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011, ресторантьорските услуги и кетъринг услугите са услуги, които се състоят в доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, или и на двете, за консумация от човека, придружени от достатъчно помощни услуги, за да могат да се консумират непосредствено. Доставката на храна, на напитки, или и на двете е само един компонент от едно цяло, в което услугите играят по-голяма роля. Ресторантьорски услуги е доставката на такива услуги в заведенията на доставчика, а кетъринг е доставката на такива услуги извън помещенията на доставчика.
За да се определи дали една-единствена сложна доставка трябва да се квалифицира като „доставка на стоки“ или като „доставка на услуги“, следва да се вземат предвид всички обстоятелства по осъществяване на сделката, за да се установят нейните характерни елементи и доминиращите елементи. Следва да се уточни също, че доминиращият елемент трябва да се определи, като се вземе за основа гледната точка на средностатистическия потребител и в рамките на цялостната преценка се отчете не само количественото, но и качественото значение на елементите на предоставяне на услуги в съпоставка с елементите, свързани с доставката на стоки (решение на СЕС по съединени дела С-497/09, C-499/09, C-501/09 и C-502/09, т. 61-63).
Видно от посоченото във фактическата обстановка, доставката на храна се съпътства от поредица от услуги – като се започне от приготвянето на ястията и се стигне до сервирането им в чинии, като тази доставка се съпровожда от предоставянето на клиентите на оборудване, което включва както зала/помещение за хранене с прилежащите му помещения, мебели и съдове, почистване на масите (решение по съединени дела C-497/09, C-499/09, C-501/09 и C-502/09, точка 65) и др. услуги, поради което е налице доставка на ресторантьорска услуга.
Обичайно ресторантьорска услуга е предоставянето на храна за консумация на място в стопанисвани от доставчика закрити помещения и/или обособени зони на открито с подходящо съответно оборудване, включително маси и столове, и с включено обслужване.
Следователно, в двете разгледани хипотези, предвид доставката на ресторантьорска услуга, се прилага ставката от 9 %, съгласно чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС.

5/5

Вашият коментар