прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-142/30.05. 2014 г.
ЗДДС,
§ 1, т.15 от ДР
чл.12, ал.1
чл.26, ал.3
чл.113, ал.1
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” . е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № …/05.02.2014 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
… АД получава безвъзмездно финансиране във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси” номер … и изпълнението на дейностите по проекта от персонала на дружеството. Наименованието на проекта е подготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието.
… АД е един от трите партньора по договора и сключва граждански договори с лицата, които извършват дейностите, който са посочени в стр.4 на приложеното споразумение. Дружеството не предоставя услуги към Нов български университет, департамент „Информатика” , а единствените разходи, които се извършват от … АД във връзка с изпълнението на проекта, са свързани със заплащането на възнаграждения и осигуровки от страна на възложителя.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Как следва да се третират получените средства, които ще бъдат изплатени като възнаграждения на наетите по граждански договор лица от АД във връзка с изпълнението на дейностите по проекта?
2. Какъв документ следва да бъде издаден за предоставеното безвъзмездно финансиране?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Следва да се има предвид, че безвъзмездно предоставената финансова помощ (финансиране) по своята същност не представлява обект на облагане с ДДС.
В съответствие с разпоредбата на чл.26, ал.3 от ЗДДС, в случай, че субсидията или финансирането са пряко свързани с облагаемите доставки, извършвани от данъчно задълженото лице, същите се включват в тяхната данъчна основа и съответно подлежат на облагане.
Легална дефиниция на понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка” е дадена в § 1, т.15 от ДР на закона. В нея е посочено, че такива са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за покриване на загуби и финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
В чл.1, т.1.1 от приложения към запитването договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (регИзх. № …/11.12.2012 г.) е посочено, че „С настоящия договор договарящият орган предоставя безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект Подготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието…”.
Предвид гореизложеното, получената безвъзмездна финансова помощ от …АД е предназначена за финансиране на разходи, свързани с изпълнение на поставените цели, което е видно от Приложение XIII (споразумение между кандидат и партньор), неразделна част от сключения договор.
В тази връзка, същата не подлежи на облагане с ДДС, вкл. и като елемент на данъчната основа по смисъла на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС.
По втори въпрос:
Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117 от закона.
Предвид обстоятелството, че предоставената безвъзмездна финансова помощ е предназначена за покриване на определени разходи по изпълнението на посочените дейности в приложение XIII от страна на … АД, а не с конкретни доставки, то не възниква задължение за издаване на фактури. В този случай е необходимо да бъде издаден документ, съдържащ реквизитите на чл.7 от Закона за счетоводството (ЗСч), който да удостовери плащането.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и приложени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Данъчно третиране за целите па Закона за данъка върху добавената стойност на предоставените премии на тютюнопроизводител съгласно чл.18а от Закона за тютюна и тютюневите изделия

Изх. № 24-33-276Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,……………………………… Относно: Данъчно третиране за целите па Закона за данъка върху добавената стойност на предоставените премии на тютюнопроизводител съгласно

данъчно събитие и изискуемост на данъка върху добавената стойност при вътрешнообщностни доставки

Изх. № 24-30-22Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………относно: данъчно събитие и изискуемост на данъка върху добавената стойност при вътрешнообщностни доставкиУважаема г-жо ,Във връзка с Ваше писмено

aabed