прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-1291/28.02.2013 г.
ЗДДС, ДОПК, ППЗДДС,
чл.114 чл.108чл78, ал.6
чл.115, ал.1
чл.109, ал.1
чл.116, ал.1 и ал.4
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….., понастоящем дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-1291/21.12.2012 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
… е получило депозити във връзка със сключени договори за отдаване под наем на недвижими имоти, като дружеството не е начислило ДДС за получените плащания.
След приключване на ревизионно производство за период 01.05.2009 г. – 31.10.2010 г. е издаден РА № …/21.03.2011 г., като на… са установени задължения в размер на 10178, 02 лв., от които ДДС за внасяне – 9862, 07 лв. и лихви за просрочие в размер на 315, 95 лв.
В мотивите към РА, ревизиращият орган е стигнал до извода, че „…за получените депозити от наематели по сключени договори за наем данъкът става изискуем и ревизираното лице следва да го начисли”. РА е влязъл в сила.
Предвид констатациите на РА, при осъществяване на дейността си, … е започнало да начислява данък на получените плащания във връзка с гаранционните депозити и да внася дължимите суми по съответната сметка към НАП.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли да се извърши корекция на начисления данък по получените плащания за депозити от момента на издаването на РА до настоящия момент предвид писмо с Изх. № 91-00-141/08.06.2012 г. от изпълнителния директор на НАП?
2. Каква документация следва да се изготви за начисления данък по фактурите?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Задълженията за данъци и осигурителни вноски се установяват окончателно с ревизионен акт съгладно разпоредбата на чл.108 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Следва да се има предвид, че преценката дали основателно е начислен данък върху плащанията по депозитите, може да бъде направена от компетентния орган по приходите в хода на ревизионно производство.
Преди издаването на ревизионен акт и в срока по чл.109, ал.1 от ДОПК, данъчно-задълженото лице може по своя преценка да коригира установените от него с декларация задължения за данъци и осигурителни вноски. Задълженията за ДДС се коригират по описания по-долу специален ред, установен в ЗДДС.
По втори въпрос:
– В случай, че депозитът е отразен като отделна доставка, то приложение ще намери разпоредбата на чл.116 от ЗДДС. В разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗДДС е посочено, че поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.
Съгласно ал.2 от същата разпоредба, за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен.
В ал.4 на чл.116 от закона се указва, че когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя следва да се извърши по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
Протоколът по чл.116, ал.4 от закона се съхранява от издателя и от получателя, което е видно от разпоредбата на чл.78, ал.6 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
В Приложение № 12 към чл. 113, ал.4 от ППЗДДС е указано, че в случаите, когато се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла „PRODAGBI.ТХТ” на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва и в дневника за покупки на издателя във файл „POКUPKI.ТХТ”, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
– Ако депозитът е документиран като част от наемната цена в една фактура заедно с наемната вноска, приложение намира разпоредбата на чл.115 от ЗДДС. В чл.115, ал.1 от ЗДДС е указано, че при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата. Същото се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по ал.1 от закона.
В този случай, освен задължителните реквизити по чл.114 от закона, известието към фактурата задължително трябва да съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено известието, както и основание за издаване на известието.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и представени документи. В случаите, когато в производство, възложено по ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагането на чл. 18, ал.1 и 2, от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, /лицето е категоризирано с 80 % нетрудоспособност с решение на ТЕЛК, срокът на което е изтекъл на

5_ 20-00-959/07.07.2009г.ЗДДФЛ чл. 18, ал.1 и 2;чл. 23, ал.1ДОПК чл. 85относно : прилагането на чл. 18, ал.1 и 2,отЗакона за данъците върху доходите на физическите

Прилагане на ЗДДС и ЗКПО във връзка с дейност изкупуване на бракувани леки автомобили, които подлежат на износ за трета страна

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС и ЗКПО във връзка с дейност изкупуване на бракувани леки автомобили, които подлежат на износ за трета странаС писмено запитване, постъпило

gokyuzu