определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентиран в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъ

Изх. № 53-00-121
07.03.2012 г.

ЗДДС,
чл.12, ал.1
чл.21, ал.2
чл.96, ал.1, ал.2 и ал.5
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
… ЕООД извършва инженерни услуги на строителен обект с място на изпълнение на територията на Русия. До момента дружеството е натрупало оборот от приблизително 50 000,00 лв. (петдесет хиляди лв.).
Във връзка с посочената фактическа обстановка е зададен следният въпрос:
Подлежи ли …ЕООД на задължителна регистрация по ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбатана чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентиран в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Изключение от горното правило е регламентирано в чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, съгласно който мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че … ЕООД извършва инженерни услуги на строителен обект, находящ се на територията на Русия. В тази връзка, на основание разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката ще бъде там, където се намира недвижимия имот – в случая територията на Русия.
Видно от гореизложеното, извършената от дружеството доставка е с място на изпълнение извън територията на страната и същата няма характера на облагаема доставка съгласно чл.12 от ЗДДС.
Относно задължителна регистрация по ЗДДС следва да имате предвид следното:
Разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗДДС регламентира, че всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000,00 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Предвид ал.5 от същата разпоредба, задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от определения в ал.1.
Съгласно разпоредбата на чл.96, ал.2 от ЗДДС облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46 от ЗДДС;
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47 от ЗДДС.
За целите на задължителната регистрация по ЗДДС следва да имате предвид, че доставките с място на изпълнение извън територията на страната не попадат в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС, поради което те не участват при формиране на облагаемия оборот по чл.96, ал.2 от ЗДДС, необходим за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС.
Също така, следва да имате предвид, че тъй като извършената от дружеството доставка е с място на изпълнение извън територията на страната, то следва да се запознаете със законодателството на Руската Федерация, с оглед евентуалното изискване за регистрация за целите на ДДС.’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Данъчно третиране на доставките на автомобили – втора употреба от дилър – българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на автомобили – втора употреба от дилър – българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ЗДДС, чл.163а

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52, Изх. № 91-00-7Дата: 20.03.2015 год.ЗДДС, чл. 163аВъв Ваше писмо, постъпило вна(ЦУ на НАП) и заведено с вх. №

Становище на НАП с Изх. №20-00-430/05.12.2016 г.

Изх. №20-00-430/05.12.2016 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” , е постъпило писмено запитване, прието с вх. №20-00-430/12.10.2016 г. във връзка с прилагането на разпоредбите

porn